Sakregister

Här hittar du information för dig som är god man, förvaltare, förmyndare eller annan.

Sakregister

För att underlätta uppdraget kan du fråga din huvudman om ni kan göra en adressändring för hens post så att den kommer direkt till dig. Då minimerar du risken att någon räkning glöms bort. Privata brev ska naturligtvis överlämnas till huvudmannen utan att de öppnas.

Om en huvudman flyttar ska du som ställföreträdare ändra hens adress, så att din huvudman blir skriven på aktuell adress. I annat fall kan det uppstå framtida komplikationer beträffande folkbokföringen.

Aktier ska redovisas med antalet aktier för varje slag av aktie samt marknadsvärdet. Vid redovisning av förteckning ska aktier alltid redovisas per förordnande dagen. För års- eller sluträkning ska aktier upptas vid periodens början samt vid periodens slut. Aktierna ska redovisas i rutan övriga tillgångar i års- eller sluträkning. Köp av aktier redovisas bland utgifterna och försäljning av fondandelar redovisas bland inkomsterna.

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto i samband med köp av aktier ska skickas in till förvaltningen för godkännande. Vid avyttring av aktier krävs inte överförmyndarens samtycke men du ska dock se till att försäljningslikviden sätts in på ett spärrat konto.

Aktivitetsersättning är ett av de bidrag som huvudmannen kan vara berättigad till, om hen är under 30 år och sjuk eller funktionsnedsatt under minst ett års tid.

Om en person saknar arvingar blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare när personen avlider. Detta gäller om dödsboets tillgångar överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Överförmyndarförvaltningen skickar i dessa fall de redovisningshandlingar som finns till Allmänna arvsfonden när sluträkningen har granskats.

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och som ställföreträdare ska du anmäla dödsfallet dit om arvingar saknas. Efter en sådan anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som företräder fonden vid boutredningen.

Du som ställföreträdare ska följa de direktiv som lämnas från fondens sida när det gäller överlämnandet av den avlidnes egendom. Oftast förordnar Kammarkollegiet den f.d. ställföreträdaren som sin gode man att företräda fonden.

Det är Kammarkollegiets uppgift att övervaka att den gode mannen som de förordnar fullgör sina uppgifter. De betalar också ut arvode för nedlagt arbete. Någon redovisning till överförmyndaren blir alltså inte aktuell. 

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du inte en fullmakt för att, i vissa fall, företräda hen. Det innebär att du, för din anhörigas räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker.

Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Enligt socialtjänstlagen måste kommunen ge stöd till dig som vårdar en anhörig. Detta stöd kan se olika ut, kontakta biståndsbedömaren för mer information. 

Via antingen Stockholms läns god mans- och förvaltarförening eller Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare kan du som ställföreträdare teckna en ansvarsförsäkring. Kontakta någon av dessa.

Del i hemförsäkringen som täcker/skyddar huvudmannen.

Om huvudmannen behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta kan du som är ställföreträdare, eller huvudmannen själv, ansöka om bidrag för detta hos Försäkringskassan.

När det finns ett testamente som berör huvudmannen får du som är ställföreträdare endast ta del av testamentet, för att kunna bevaka eventuella arv ( inte godkänna).

Om din huvudman är bröstarvinge och testamentet inte är till hens fördel ska du som ställföreträdare ta del av testamentet och begära så kallad laglotts jämkning. Laglottsjämkningen ska du begära inom sex månader från det att du tagit del av testamentet.

Som ställföreträdare ska du ta ställning till föreslaget arvskifte. Om du godkänner arvskiftet skickas det vidare till överförmyndarförvaltningen för godkännande.

Skiftet, eller avtalet, ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare innan det skickas in till överförmyndarförvaltningen i två exemplar.

I dödsbon där det finns delägare som har ställföreträdare, är Skatteverket skyldig att skicka en kopia av bouppteckningen till överförmyndarförvaltningen.

Du som är ställföreträdare ska redovisa arvet till överförmyndarförvaltningen snarast efter arvsskiftet.

Om din huvudman är ensam dödsbodelägare blir det din uppgift som ställföreträdare att ta hand om dödsboet, till exempel beställa begravning och ta hand om förvaltningen.

Du som är ställföreträdare får aldrig göra ett arvsavstående för din huvudmans räkning. När det finns testamente som berör huvudmannen ska du endast ta del av testamentet, för att kunna bevaka eventuella arv (inte godkänna) och begära laglotts jämkning om din huvudman är bröstarvinge och inte gynnas av testamentet.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som krävts för att kunna utföra uppdraget (så kallad kostnadsersättning).

Beslutet om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarförvaltningen. Du som är ställföreträdare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara. Du får inte heller ta ut det på förhand. Det är redogörelsen som är underlag vid bedömningen av arvodets storlek.

Nettoarvodet för ett fullt uppdrag är 10 000 – 12 000 kronor per år. Om du till exempel har hjälpt huvudmannen med en flytt eller annat tidskrävande kan du begära förhöjt arvode. Redogör för hur mycket extra tid du har lagt ner.

Huvudmannen betalar arvodet om hens tillgångar överstiger 2 gånger basbeloppet eller inkomsterna överstiger 2,65 gånger basbeloppet. Annars betalas arvodet av kommunen.

Om din huvudman har en pågående utmätning hos kronofogden kan du anmäla förbehållsbelopp till dem avseende ditt arvode.

När huvudmannen avlider är det alltid dödsboet som betalar arvodet, även om tillgångarna understiger 2 basbelopp. Arvodet grundas på viss procent av gällande basbelopp enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Försäkringskassan kan bevilja personlig assistans i form av assistansersättning om huvudmannen omfattas av LSS samt har så kallat grundläggande behov som överstiger 20 timmar per vecka. Personlig assistans kan även beviljas av kommunen.

Har din huvudman assistansersättning är det normalt att du som ställföreträdare företräder din huvudman i kontakter med Försäkringskassan gällande omfattningen av ersättningen samt undertecknande av räkningen för utförd assistans.

Du som är ställföreträdare ska underteckna räkningen för assistansersättning om det ingår i ditt uppdrag (förvalta egendom/bevaka rätt).

Eftersom du undertecknar räkningen på heder och samvete är det viktigt att du bara skriver på det som du är helt säker på. Om du har undertecknat och det sedan visar sig att de lämnade uppgifterna inte är korrekta, kan du dömas för vårdslös eller osann försäkran.

Du ska alltså bara underteckna räkningen om du verkligen kan intyga hur många timmars assistans din huvudman har fått.

Din huvudman ska behålla den egendom som hen behöver och har råd med. Om huvudmannen inte själv kan ta ställning vad hen behöver, eller har råd med, ska du som ställföreträdare ställa dig frågan: ”Är det till fördel att behålla (stiger det i värde, finns det affektionsvärde)? Om inte – Avyttra!

Vid avyttring av värdepapper krävs dock inte förvaltningens tillstånd. Du ska dock se till att försäljningslikviden sätts in på ett överförmyndarspärrat konto. För uttag av försäljningslikviden från kontot krävs dock överförmyndarens tillstånd.  

Om ditt förordnande omfattar att förvalta huvudmannens egendom så är du skyldig att redovisa den ekonomiska förvaltningen till överförmyndarförvaltningen.

En del av ditt uppdrag är att se till så att huvudmannens liv har ett så bra liv som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Avlösarservice beviljas vanligtvis för personer under 18 år med funktionsvariationer men kan även beviljas för vuxna. Insatsen innebär att en annan person tillfälligt övertar vården av en anhörig i hemmet från de närstående. Du ansöker om detta hos kommunen.

Det blir ofta aktuellt att avveckla huvudmannens bostad när hen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och/eller ekonomin inte tillåter dubbla boendekostnader.
För att sälja en fastighet eller bostadsrätt krävs överförmyndarförvaltningens samtycke. I ansökan ska:

 • skälen till varför bostaden/fastigheten ska säljas anges
 • samtycke från huvudmannen bifogas (läkarintyg behövs om huvudmannen inte kan lämna samtycke)
 • yttrande från huvudmannens make/maka/sambo och närmaste släktingar tas med(du måste ange vilka som har fått möjlighet att yttra sig, och om ett yttrande inte kan tas in måste du som ställföreträdare lämna in en förklaring om varför)
 • det upprättade och undertecknade försäljningskontraktet bifogas i original (där ägd andel framgår, kontraktet ska vara undertecknat av alla parter inklusive dig)
 • oberoende värderingsintyg eller budgivningslista bifogas.

Det är endast du som ställföreträdare som kan ansöka om överförmyndarförvaltningens samtycke. Om överförmyndarförvaltningen lämnar samtycke gäller tillståndet i 6 månader från beslutsdatumet.

Observera att de anhöriga inte har någon vetorätt utan bara rätt att uttrycka sin åsikt. Även om de motsätter sig åtgärden, eller inte hörs, av kan du som ställföreträdare ändå gå vidare med ansökan.

Som ställföreträdare är du i övrigt ensam ansvarig för avvecklingen. Självklart kan exempelvis anhöriga hjälpa till med det praktiska, men ansvaret ligger på dig. Ansvaret innebär att du som ställföreträdare ser till så att avvecklingen genomförs. Du genomför inte rent praktiskt flytten, utan anlitar i normalfallet en flyttfirma.

Se gärna till så att någon anhörig, gärna i kretsen av de kommande arvingarna, är med om huvudmannen inte själv kan medverka vid avvecklingen. Om detta inte går ska du ha med dig någon annan person som kan intyga bostadens skick och innehåll innan avvecklingen.

Som alternativ kan tänkas att du dokumenterar genom att till exempel fotografera. Om kontanter påträffas bör de sättas in på huvudmannens konto. Smycken, värdehandlingar, personliga handlingar och annat sådant av ringa storlek bör läggas i bankfack.

Före avvecklingen ska också en förteckning över mer värdefullt lösöre upprättas och bifogas med tillgångsförteckning eller årsräkning till överförmyndaren. (Konstföremål, smycken eller annat lösöre till mycket stora förväntade värden bör värderas av en av dig anlitad expert.)
Rent allmänt gäller att lösöre som inte är för huvudmannens nytta, ska avyttras. Föremål som har särskilt personligt värde för huvudmannen ska behållas.

Om huvudmannen har skrivit ett testamente bör du som ställföreträdare ta del av detta. Lösöre, som enligt testamentet ska utgå som legat till olika personer, bör inte säljas. Om en försäljning är nödvändig för att förbättra huvudmannens ekonomiska situation kan dock även sådan egendom säljas. Det är inte ovanligt att testamenten är förseglade. Godmanskapet/förvaltarskapet ger dig ingen rätt till att bryta en sådan försegling.

Du ska som ställföreträdare ska se till så att lägenhet/fastighet (samt vind/källare) flyttstädas. Det är inte du som ställföreträdare som ska städa, i normalfallet anlitar du en städfirma om inte huvudmannens anhöriga städar.

Säg upp abonnemang på exempelvis el, bredband, telefon, vatten och avlopp.

När försäljningen är klar ska bevis för att pengarna har satts in på huvudmannens konto i bank skickas till överförmyndarförvaltningen. Skicka även med en kopia av en eventuell likvidavräkning ska också skickas in.

Banker är skyldiga att på begäran från överförmyndarförvaltningen, eller ställföreträdare, lämna uppgifter om tillgodohavanden och transaktioner på konton som tillhör huvudmannen.

Om din huvudman har ett bankfack ska du fråga hen om du får se vad som finns där. Vill inte din huvudman det måste du som är ställföreträdare respektera det. Kan inte huvudmannen lämna sitt samtycke måste en läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller.

Vid avslutande av bankfack kräver bankerna i regel samtycke av huvudmannen. Ett samtycke kan ersättas av ett läkarintyg som visar att samtycke inte kan erhållas av huvudmannen. Som regel ska banktjänsteman delta och en förteckning över samtliga innehåll i bankfacket ska upprättas innan avslut. Som god man ska du behålla denna förteckning samt upplysa överförmyndaren om hur huvudmannens egendom förvaras.

Om huvudmannen, eller du som ställföreträdare, inte är nöjd med beslut om sökta insatser, kan du överklaga detta till förvaltningsrätten. Observera att detta måste göras inom den tid som står i beslutet, vanligtvis tre veckor.

Det gör du i så fall i ett brev ställt till förvaltningsrätten. Observera att det ska skickas till den myndighet som tagit beslutet. De börjar med att pröva om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar därefter brevet och handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.

I brevet ska du:

 • tala om vilket beslut du överklagar, till exempel beslutsparagraf
 • tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha, motivera detta utifrån huvudmannens situation
 • skicka med sådant som du anser har betydelse för ärendet
 • skriva under brevet och uppge ditt namn, postadress och telefonnummer

Att bevaka rätt innebär att i någon speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen, till exempel:

 • bevaka rätt i dödsbo
 • företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad
 • bevaka rätt genom förhandlingar, avbetalningsavtal och liknande med fordringsägare
 • ansöka om skuldsanering
 • bevaka rätt i ärende om avhysning hos hyresnämnden

Andra exempel på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas:

 • ansökan om stöd och service enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
 • kontaktperson, ledsagarservice med mera
 • ansökan om bostadsbidrag samt anmäla eventuell förändring av hyreskostnaden så att huvudmannen får rätt bostadsbidrag
 • ansökan om annat boende
 • överklaga beslut.

Om huvudmannen har en bil ska den värderas till marknadsvärde och tas med i tillgångsförteckningen. Om din huvudman inte använder bilen ska den ställas av i bilregistret och om hen inte har behov av bil längre ska den säljas.

Bilstöd är bidrag som du kan söka för din huvudman hos Försäkringskassan. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter huvudmannens behov.

Ett bidrag som du kan söka för din huvudman. Ekonomiskt bistånd beviljas av socialtjänsten och syftar till att personer ska klara sin försörjning och uppnå en skälig levnadsnivå. Kallas även försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd.

Biståndshandläggaren/-bedömaren utreder en persons behov av, och rätt till, hjälp och stöd från kommunen. Det kan handla om din huvudman har rätt till hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende. Biståndshandläggaren/-bedömaren avgör vilken service eller stöd som behövs och följer även upp hur stödet fungerar. Om huvudmannens behov ändras beslutar biståndshandläggaren om vilka förändringar som ska göras.

En viktig del av biståndshandläggarens/-bedömarens arbete är att ha kontakt med dem som ansökt om, eller har fått rätt till bistånd. Ofta möter de även anhöriga eller dig som är ställföreträdare.

Ofta är det biståndsbedömaren som har ansvar för att beställa tjänster utifrån beslutet om stöd. En annan arbetsuppgift kan vara att genomföra vårdplaneringar tillsammans med huvudmannen, anhöriga och vårdpersonal.

Barn och ungdomar med så pass stora omvårdnadsbehov att de trots stödinsatser inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service. Det är kommunen som kan bevilja denna insats.

Boende med särskild service kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen. Det är kommunen som kan bevilja denna insats.

En insats för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd med att sköta hemmet eller att komma igång med aktiviteter. Ansökan skall göras till kommunen.

Du som är ställföreträdare måste föra räkenskaper över din huvudmans inkomster och utgifter. Det räcker i princip att du gör detta i ett Exceldokument.

Räkenskaperna bildar underlag för redovisningen som du lämnar till överförmyndarförvaltningen varje år.

Pengar och papper som tillhör huvudmannen ska förvaras för sig. Du får inte blanda samman din huvudmans pengar eller papper med dina egna. Har du flera uppdrag ska de hållas isär.

Räkenskaperna och verifikationerna ska sparas och tre till tio år efter det att ditt uppdrag har upphört ska du skicka samtliga verifikationer till den som är behörig att ta emot dem. Till exempel till den som äger dödsboet efter din huvudman.

Det finns idag datorprogram på marknaden för ställföreträdares bokföring och redovisning.

Enligt gällande lagstiftning är du som ställföreträdare skyldig att inhämta överförmyndarförvaltningens samtycke till att ingå borgensförbindelse, eller att pantsätta huvudmannens egendom.

Du som är ställföreträdare ska företräda din huvudman vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.

Ett bidrag som kan ansökas för att handikappanpassa en bostad. Du ansöker om detta hos kommunen.

När du redovisar en bostadsrättslägenhet ska du göra det genom att ange följande:

 • ägd andel
 • föreningens namn
 • lägenhetens beteckning

Skicka även med ett intyg från bostadsrättsföreningen som stärker innehavet. Av intyget ska framgå vilka panter som belastar lägenheten. Bostadsrättens värde redovisar du med deklarationsvärdet.

Ansök om bostadstillägg för din huvudman. För huvudmän under 65 år med aktivitetsersättning eller sjukersättning är det till Försäkringskassan som ansökan skall göras.

För huvudmän över 65 år är det pensionsmyndigheten som bedömer rätten till bostadstillägg.

I egenskap av ställföreträdare ska du kallas till bouppteckning om din huvudman har del i ett dödsbo.

Om din huvudman är ensam dödsbodelägare blir det din uppgift som ställföreträdare att ta hand om dödsboet, såsom att beställa begravning och ta hand om förvaltningen. Du ska i detta fall också se till att en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet och att den lämnas in till skattemyndigheten för registrering.

Om din huvudman avlider ingår det inte i ditt uppdrag att ordna med begravning, göra bouppteckning etc. Arbetsinsatser som du utför efter dödsdagen görs i så fall på uppdrag av dödsboet. Om du tar uppdraget av dödsboet, tänk då på att göra upp ett pris för din insats, helst innan du påbörjar arbetet.

Personer med funktionsvariationer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller studerar, kan ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen syftar till att ge personer med funktionsvariationer en meningsfull sysselsättning. Det är kommunen som beviljar daglig verksamhet.

Som ställföreträdare ska du se till att din huvudmans inkomstdeklaration lämnas in till Skatteverket i tid. Kontrollera, om möjligt, tillsammans med din huvudman att uppgifterna är riktiga.

Bostadsrätter - ska redovisas med deklarationsvärde i förteckning, årsräkning och sluträkning. 

Aktier - ska redovisas med kursvärdet per förordnandedag i förteckning, årsräkning och sluträkning. Här ska du ange marknadsvärdet, inte deklarationsvärdet. Ange antalet aktier för varje slag av aktie.

Om värdepapper förvaras i depå, det vill säga om bank eller värdepappersföretag sköter förvaltningen av dem, ska du bifoga en depåförteckning till förteckningen, årsräkningen och sluträkningen.

Depån ska ha överförmyndarspärr. Det vill säga att du måste ha överförmyndarförvaltningens tillstånd att ta ut några värdepapper ur depån.

Din huvudman kan själv naturligtvis alltid ta ut medel om hen vill. Observera att detta inte gäller vid förvaltarskap.

Om din huvudman blir delägare i ett dödsbo ska du bevaka hens rätt i dödsboet. Om du själv är delägare i samma dödsbo ska du kontakta överförmyndarförvaltningen och berätta detta eftersom vi då måste utse en annan god man under boutredningen.

I egenskap av ställföreträdare ska du kallas till bouppteckningen.

Du får inte göra arvsavstående för din huvudmans räkning.

När det finns ett testamente som berör huvudmannen ska du endast ta del av testamentet, för att kunna bevaka eventuella arv (inte godkänna).

Som ställföreträdare ska du ta ställning till ett föreslaget arvskifte. Om du godkänner arvsskiftet, ska du se till att avtalet (i 2 exemplar) skickas in till överförmyndarförvaltningen när det har skrivits under av samtliga dödsbodelägare.

I dödsbon där det finns delägare som har en ställföreträdare, är Skatteverket skyldig att skicka en kopia av bouppteckningen till överförmyndarförvaltningen.

Du ska redovisa arvet till överförmyndarförvaltningen snarast efter skiftet.

Om din huvudman däremot är ensam dödsbodelägare blir det din uppgift som ställföreträdare att ta hand om dödsboet, såsom att beställa begravning och ta hand om förvaltningen av dödsboet.

Du ska också se till att en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet och att den lämnas in till Skatteverket för registrering.

När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid, och om möjligt i samråd med din huvudman, upprätta någon form av budget för din huvudman.

I mer komplicerade fall, då det finns stora skulder, kan du kontakta kommunens budgetrådgivare/konsumentsekreterare för hjälp.

Du kan också själv kontakta långivare och göra överenskommelse om delbetalning för din huvudmans räkning.

Har din huvudman dålig ekonomi och till exempel saknar pengar till nya glasögon, översyn av sina tänder eller annat nödvändigt finns det flera möjligheter för dig att söka bidrag till en speciell åtgärd. Exempel på ställen där du kan söka bidrag är:

 • kommunens socialförvaltning - förvaltar en hel del fonder
 • kyrkan - har också en del fonder
 • biblioteket - har databaser och böcker om fonder och stiftelser

Du kan också pröva att göra överenskommelse om delbetalning före köp.

Om du som är ställföreträdare, av olika skäl, inte längre kan eller vill fortsätta ditt uppdrag kan du begära dig entledigad. Det gör du genom att skriva till överförmyndarförvaltningen och begär att få bli entledigad. Överförmyndarförvaltningen kommer därefter att förordna en ny ställföreträdare till uppdraget.

Observera att du fortsätter som ställföreträdare fram till den dag överförmyndarförvaltningen har hittat och förordnat en ny ställföreträdare för din huvudman.

Du som är ställföreträdare ska företräda din huvudman vid en eventuell uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.

Om din huvudman flyttar ska du göra adressändring. Tänk på att meddela oss detta. Många rättigheter, och skyldigheter, är beroende av att man är folkbokförd och var man är folkbokförd, till exempel olika bidrag, var man ska betala skatt och rösta.

Vid redovisning av fonder i förteckning, årsräkning eller sluträkning ska fonderna redovisas med andelar eftersom marknadsvärdet på fonder alltid varierar. I årsräkningen eller sluträkningen ska fondandelar redovisas i rutan övriga tillgångar. I årsräkningen eller sluträkningen redovisas köp av fondandelar bland utgifterna och försäljning av fondandelar redovisas bland inkomsterna.

Vid köp av fondandelar ska ansökan om uttag för placering skickas in till överförmyndaren och bedömning görs om placering i fonden kräver överförmyndarens specifika samtycke eller om det endast räcker med ett uttagstillstånd.

Enligt föräldrabalken krävs inget specifikt samtycke för fonder som enligt lag är klassificerade som värdepappersfonder. Övriga fonder kräver överförmyndarens specifika samtycke.

Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer.

Av fullmakten ska framgå:

 • att det är en framtidsfullmakt
 • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Observera att fritidshus på ofri grund räknas som lösöre och ska tas upp under övriga tillgångar i förteckning, årsräkning och sluträkning.

Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Du som är ställföreträdare har ingen kontroll över vad en eventuell fullmaktsinnehavare gör och det kan därför bli omöjligt för dig att fullfölja ditt uppdrag.

Om det inte går att återkalla fullmakten gällande egendomsförvaltning på grund av  huvudmannens hälsotillstånd bör du flytta tillgångarna till en annan bank. Om huvudmannen motsätter sig detta, eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker), ska du omedelbart kontakta överförmyndarförvaltningen som då bör överväga att ansöka om upphörande av ställföreträdarskapet.

Om det är din huvudman som betalar ditt arvode är hen skyldig att lämna in blanketten Förenklad skattedeklaration (SKV 4805). Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

I praktiken innebär detta att du som ställföreträdare ska se till att skicka in blanketten samt betala in skatt och arbetsgivaravgift för din huvudmans räkning när det utbetalade beloppet är 1 000 kronor eller mer.

Den dagen du blev förordnad som ställföreträdare.

Se till så att din huvudman har rätt försäkringar. Även du som ställföreträdare bör ha en försäkring.

Du ska se till att din huvudman har de bidrag och stöd som hen är berättigad till. Kontakta Försäkringskassan och kontrollera möjligheten till exempelvis:

 • bostadstillägg
 • merkostnadsersättning
 • bilstöd
 • assistansersättning
 • arbetshjälpmedel
 • rehabilitering
 • tandvård
 • aktivitetsersättning
 • sjukersättning
 • äldreförsörjningsstöd

Inom två månader efter förordnandet ska du upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Förteckningen ska du skicka in till överförmyndarförvaltningen.

Att förvalta egendom innebär att du sköter huvudmannens ekonomi, tar hand om pension och bidrag, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital/värdehandlingar/fastigheter och att du ser till så att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Huvudmannen ska enligt föräldrabalken få det hen behöver och har råd till. Resterande medel (pengar) ska placeras tryggt. Med tryggt menas med normal bankränta.

Observera att du som ställföreträdare ska göra din egen bedömning. Du behöver inte ta hänsyn till att din huvudman gjort en viss placering. Bedömningen ska ske utifrån köptid, reavinst etc. Du får aldrig spekulera med din huvudmans pengar

Ett förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd för huvudmannen. Förvaltaren har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan hens samtycke.

En förvaltare kan vara förordnad för att såväl bevaka huvudmannens rätt som att sköta hens ekonomi och sörja för hens person. Uppdraget kan också vara begränsat till att avse endera av dessa uppgifter.

Till grund för ett förvaltarskap ska alltid finnas ett läkarutlåtande där det framgår att personen ur medicinsk synpunkt anses ”vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom”. Personens handlingar, risken för att denne blir utnyttjad eller andra vidtagna åtgärder ska dessutom ha visat att ett godmanskap inte är tillräckligt för att skydda personen mot det egna handlandet. Huvudmannen saknar rättslig handlingsförmåga i den del som omfattas av förvaltarskapet och där är det förvaltaren ensam som agerar som ställföreträdare.

Förvaltarskapet ska vara anpassat efter huvudmannens behov och det ska inte finnas längre än vad som är nödvändigt. Det kan också begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller helt enkelt upphöra eller förändras till ett godmanskap. (SFS 1995:379).

Överförmyndarförvaltningen ska enligt lag varje år granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten om det ska upphöra eller övergå till godmanskap.

Vid denna särskilda granskning skickar förvaltningen ut ett frågeformulär till samtliga förvaltare. I formuläret ska du som förvaltare berätta om du anser att förvaltarskapet ska fortsätta eller om det kan övergå till ett godmanskap. Det är av största vikt att frågeformuläret besvaras utförligt så att överförmyndarförvaltningen får ett godtagbart underlag för sin bedömning.

Ett upphörande av förvaltarskap förutsätter att en läkare anser detta vara möjligt och vid förändring till godmanskap ska även ett samtycke från huvudmannen inhämtas om hen kan lämna ett sådant.

Om du som ställföreträdare inte är nöjd med ett beslut som överförmyndarförvaltningen har fattat, kan du överklaga det. Det gör du genom att skriva ett brev till överförmyndarförvaltningen. Observera att även om du skickar brevet till oss ska det vara ställt till förvaltningsrätten.

I brevet ska du skriva:

 • vilket beslut du överklagar, till exempel beslutsparagraf
 • varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha

Underteckna brevet och uppge namn, postadress och telefonnummer. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.

Vi måste ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp till prövning. Har ditt överklagande kommit i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, såvida inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Om huvudmannen har återkommande räkningar som hyra och liknande kan de med fördel skötas via autogiro eller internetbank i de fall banken har ett system som medger att en ställföreträdare gör detta via internet.

En god mans huvudsakliga uppgift att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Huvudmannen har vid ett godmanskap kvar sin rättshandlingsförmåga.

Det betyder att du som är god man måste ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är du som god man behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för ditt förordnande och för huvudmannens bästa.

Det finns en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Utöver att informera och utbilda sina medlemmar är även kamratskap och erfarenhetsutbyte ett viktigt inslag i deras verksamhet.

Om ett godmanskap inte visar sig fungera kan den gode mannen eller överförmyndaren ansöka hos tingsrätten om anordnande av förvaltarskap. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg som stöder behovet av förvaltare.

Det kan även vara så att godmanskapet bör upphöra. Även detta görs genom en ansökan till tingsrätten.

I ett gravationsbevis framgår vilka inteckningar som är uttagna i en fastighet. Här redovisas även aktualitetsdatum i Fastighetsregistrets inskrivningsdel, registerbeteckning, tidigare registerbeteckning, areal, avskild mark, vissa taxeringsuppgifter, lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav mem mera samt anteckningar.

Populärt kallas gravationsbevis för "GB". Om du för din huvudmans räkning ska köpa, eller ta emot, en fastighet, tomträtt och bostadsrätt behöver du lämna in ett gravationsbevis i ansökan till överförmyndarförvaltningen.

Boende med särskild service kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen. Du ansöker hos kommunen om denna insats.

Du som är ställföreträdare får inte ge bort huvudmannens egendom. Gåvoförbudet innebär också att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke.

Om huvudmannen ska ta emot en gåva krävs i vissa fall att speciella formkrav uppfylls. Vid gåva av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs att du som ställföreträdare inhämtar överförmyndarförvaltningens samtycke, det krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren.

Du som är ställföreträdare har inte rätt att ta del av de handlingar som rör din huvudman och förvaras hos överförmyndaren. Däremot lämnar överförmyndarförvaltningen dig nödvändig information om din huvudman så att du kan bli insatt i din huvudmans situation.

Huvudmannen själv, hens make/maka, sambo, barn, föräldrar och syskon har däremot rätt att ta del av de handlingar som rör huvudmannen och som finns hos överförmyndarförvaltningen.

Eftersom du som ställföreträdare undertecknar blanketter som exempelvis årsräkningen på heder och samvete är det viktigt att du bara skriver under sådant som du är helt säker på.

Om du har undertecknat och det sedan visar sig att de uppgifter som lämnats inte är korrekta, kan du i värsta fall dömas för vårdslös eller osann försäkran BrB 15 kap. 10 §.

Kontrollera och se till så att din huvudman har en hemförsäkring. Hemförsäkringen är mycket viktig och ska skaffas.

Hemförsäkringen består egentligen av flera olika försäkringar som dels kan ersätta skador på privat egendom, dels ge ersättning om man själv skadas eller blir skadeståndsskyldig. Förutom ersättning för stulna eller förstörda ägodelar ger hemförsäkringen även ett rättsskydd, ett ansvarsskydd och ett överfallsskydd.

Om din huvudman avlider upphör ditt uppdrag per dödsdagen. Du ska då göra följande:

 • Meddela överförmyndaren att huvudmannen avlidit och vem som företräder dödsboet
 • Upprätta en slutredovisning till och med dödsdagen
 • Inom en månad måste du skicka in redovisningen inklusive saldobesked till överförmyndarförvaltningen. När redovisningen är godkänd skickar förvaltningen den tillsammans med förteckning och samtliga årsredovisningar till en företrädare för dödsboet
 • Överlämna eventuella räkningar som behöver betalas fram till dess anhöriga påträffats, till banken som ombesörjer utbetalningar för den avlidnes räkning
 • Överlämna utan dröjsmål de tillgångar du har förvaltat till dödsboet

I ditt uppdrag ingår inte att ordna med begravning, göra bouppteckning etc. Det som du gör efter dödsdagen gör du i så fall på uppdrag av dödsboet. Tar du uppdrag av dödsboet, tänk på att göra upp ett pris för din insats, helst innan du påbörjar arbetet.

Enligt gällande lagstiftning ska de räkenskaper och verifikationer som finns bevarade hos dig hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. De ska skickas över till dödsboet när du blir fri från ansvar, vilket i normalfallet är tre år efter att dödsboet tagit emot redovisningshandlingarna från överförmyndarförvaltningen

Om din huvudman bor i en lägenhet bör du meddela hyresvärden att du blivit ställföreträdare för huvudmannen. Be hyresvärden om en kopia av hyreskontraktet om du inte kan få ta del av det genom din huvudman.

Förteckningen är ingångsvärdet till årsräkningen som lämnas in.

Återkommande räkningar som hyra och liknande kan med fördel skötas via autogiro eller internetbank om banken har ett system som medger att en ställföreträdare gör detta via internet.

Det är viktigt att ställföreträdare har en separat dosa för sin huvudman, du får aldrig blanda dina pengar och konton med din huvudmans.

Kontakta din huvudmans bank för att få veta vilka alternativ som finns.

Saknas anhöriga till den avlidne inträder Allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Detta blir aktuellt om den avlidne efterlämnar tillgångar som överstiger begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Redovisningshandlingar som ingivits till överförmyndarförvaltningen expedieras därför till fonden när sluträkningen har granskats.
Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och som ställföreträdare ska du anmäla dödsfallet dit.

Efter en sådan anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som företräder fonden vid boutredningen. Du som god man ska följa de direktiv som lämnas från fondens sida när det gäller överlämnandet av den avlidnes egendom.
Oftast förordnar Kammarkollegiet den före detta ställföreträdaren som sin gode man att företräda fonden.

Det är Kammarkollegiets uppgift att övervaka att den gode mannen som de förordnar fullgör sina uppgifter. De betalar också ut arvode för nedlagt arbete. Någon redovisning till överförmyndaren blir således inte aktuell.

Adress:
Kammarkollegiet
Arvsfondsenheten
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Telefon: 08- 700 08 00

Överförmyndarförvaltningen utreder alltid klagomål som kommer in till förvaltningen.

En kontaktperson kan hjälpa till att bryta en persons isolering genom umgänge och hjälp till fritidsverksamhet. Du ansöker om kontaktperson via kommunen. Kan beviljas både enligt LSS samt Socialtjänstlagen.

Om du lämnar över kontanter till huvudmannen eller till exempel boende, ska du alltid begära en kvittens på detta.

Överförmyndarförvaltningen tar ut avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar:

Kopia av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling:

 • Under 10 sidor ingen avgift
 • Tio sidor 50 kronor
 • För varje sida därutöver 2 kronor

Handling som sänds till beställare via telefax:

 • Under 10 sidor ingen avgift
 • Tio sidor 50 kronor
 • För varje sida därutöver 2 kronor

Avskrift av allmän handling samt utskrift av ljudbandsupptagning kostar 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Rätten till plats på korttidsboende enligt socialtjänstlagen beslutas av biståndshandläggare eller i kommunen och innebär särskilt boende för en kortare tid.

En person som går i skolan och är över tolv år kan ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.

Korttidsvistelse, korttids, innebär att huvudmannen under några dygn eller någon vecka per månad kan vistas i ett korttidshem. Syftet är att personen ska få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling.

Du som är ställföreträdare har rätt att få ersättning med upp till 2 procent av prisbasbeloppet för att täcka löpande utgifter såsom kostnader för kortare resor, telefon och porto.

Om din huvudman har skulder som bevakas av kronofogden ska du kontakta dem för att få ett utdrag över skulderna. Utdraget behöver du för att kunna fylla i och lämna in tillgångsförteckningen till överförmyndarförvaltningen.

Finns det beslut om indrivning ska du kontrollera att de uppgifter om inkomster och utgifter som är registrerade hos kronofogden stämmer.

Om huvudmannen äger en fastighet ska det styrkas med ett lagfartsbevis eller utdrag från Skatteverket.

Om din huvudman får en faktura från landstinget ska du som ställföreträdare vara uppmärksam på att någon faktureringsavgift inte ska debiteras huvudmannen. Läs mer om detta läsa i landstingets katalog under avsnittet ”patientavgifter”.

Kontakta ekonomiavdelningen på respektive sjukhus om din huvudman ändå blivit debiterad faktureringsavgift och meddela dem att din huvudman har ställföreträdare så att avgiften kan tas bort.

Ledsagarservice syftar till att underlätta huvudmannens kontakter med andra och kunna delta i aktiviteter och samhällslivet. Beviljas av kommunen.

Insats enligt Socialtjänstlagen. Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om hemtjänst eller boendestöd eller beviljas som en enskild insats. Syftet med ledsagning är att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Det finns tio insatser enligt LSS. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning de rättigheter som andra lagar ger.

För att omfattas av LSS behöver huvudmannen tillhöra någon av följande personkretsar:

 • Personkrets 1 - personer med utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd
 • Personkrets 2 - personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personkrets 3 - personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Tio insatser som en person som omfattas av personkretsen kan ha rätt till:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet

För att ansöka om någon av dessa insatser kan du vända dig till huvudmannens biståndsbedömare på kommunen. Personlig assistans kan även beviljas av Försäkringskassan i form av assistansersättning.

För att säga upp en hyreslägenhet krävs inte överförmyndarens samtycke, det ska däremot redovisas när du lämnar in årsräkningen.

När lägenheten avvecklas ska utöver hyreskontraktet även abonnemang på exempelvis el, telefon, vatten och avlopp sägas upp.

Du ska även också göra adressändring, så att din huvudman blir skriven på rätt adress.

Lösöre är främst möbler, husgeråd, transportmedel, varor etc. Till lösöret räknas alltså inte pengar; värdepapper, olika slags rättigheter, byggnader på ofri grund med mera. Dyrbara möbler, konst, antikviteter och liknande räknas inte som lösöre.

En lägenhet/fastighet ska alltid säljas på öppna marknaden, annars kan inte huvudmannen garanteras marknadsvärde för sin egendom. Om huvudmannen har en bil ska den värderas till marknadsvärde innan en eventuell försäljning.

Se mer information under Socialtjänstlagen.

Ett bidrag som huvudmannen kan ha rätt till.

Du har som ställföreträdare rätt till bilersättning (18,50 kronor per mil) vid resor som behövs för uppdraget. Du kan också få ersättning för trängselskatt och p-avgifter. Du måste fylla i en körjournal där varje resa framgår (när, till och från, samt syfte med resan).

Underlag för trängselskatt och p-avgifter ska bifogas. Körjournalen skickar du in tillsammans med redogörelsen. Beslut om ersättning fattas i samband med granskningen av årsräkningen. Om du besöker två huvudmän på samma adress samtidigt får du ta ut hälften av bilersättningen på respektive huvudman.

Kan beviljas inom ett beslut om hemtjänst.

I din redovisning ska du ange obligationer till nominellt belopp, uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår. Med nominellt belopp menas det belopp som obligationen är utställt på och är också det beloppet du får tillbaka när löptiden på obligationen är slut.

Obligation är ett räntebärande skuldebrev som ger avkastning i form av ränta. När du köper obligation lånar du ut pengar till den som gett ut obligationen och du blir ägare av skuldebrevet (obligationen).

Utgivaren av en obligation kallas emittent och kan exempelvis vara stat, kommun, banker och företag. Vid redovisning ska obligationer redovisas med nominellt belopp uppgift om utfärdare, räntesats och utgivningsår.

Vid köp av obligationer krävs enligt föräldrabalken inget specifikt samtycke från överförmyndaren för obligationer som har utfärdats av stat, kommun, hypoteksinstitut, bank eller kreditmarknadsföretag. (Detta gäller även obligationer utfärdade av utländskt bankföretag eller kreditinstitut som har en reglering som väsentligen stämmer överens med den i Sverige).

Det är tingsrätten som bestämmer vilken omfattning ett uppdrag ska ha.
Ett uppdrag kan ha en, två eller alla tre delar:

 • Bevaka rätt
 • Förvalta egendom
 • Sörja för person

Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor.

Insatsen kan beviljas av kommunen men även av Försäkringskassan i form av assistansersättning om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. För att beviljas personlig assistans från kommunen finns inget sådant timkrav.

Personlig omvårdnad innefattar de insatser som behövs för att tillgodose fysiska och psykiska behov. För att insatsen ska kunna beviljas krävs att man delvis eller helt inte själv klarar sin personliga omvårdnad på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, ålderssvaghet eller psykosociala orsaker.

Beviljas ofta i form av hemtjänst. Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att alla ska försäkras en skälig levnadsnivå.

Grundläggande för förvaltningen av huvudmannens medel är att huvudmannens pengar i skälig omfattning ska användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Pengar som inte används för detta ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning (normal bankränta).

Detta framgår av föräldrabalken och innebär att huvudmannens medel primärt ska användas för den dagliga hushållningen och dennes nytta. Det är först när medlen inte behöver användas för ett sådant ändamål som de ska placeras där förhållandet mellan trygghet och skälig avkastning ställs i relation till huvudmannens förutsättningar när överförmyndaren bedömer placeringens lämplighet för huvudmannen. Detta innebär också att du aldrig får spekulera med huvudmannens pengar.

Vid ansökan om uttag för placering bedöms om den tänkta placeringen kräver överförmyndarens specifika samtycke eller om det endast krävs samtycke till uttaget från spärrat konto.

Tillgångarna kan utan krav på överförmyndarförvaltningens samtycke placeras i: 

 • skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat eller kommun
 • skuldförbindelser utfärdade av hypoteksinstitut, bank eller kreditmarknadsföretag (även utländskt bankföretag eller kreditinstitut)
 • andelar i värdepappersfond som enligt lagen klassificeras som en värdepappersfond eller i ett utländskt fondföretag som har en reglering som väsentligt stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder i Sverige.

För att underlätta uppdraget kan du fråga din huvudman om ni kan anmäla särskild postadress så att hens post kommer direkt till dig. Då minimerar du risken att någon räkning glöms bort. Privata brev ska naturligtvis överlämnas till huvudmannen utan att de öppnas.

Redogörelsen är underlag vid bedömningen av arvodets storlek. Där ska du bland annat skriva vilka kontakter du har haft med huvudmannen och andra och annat du har gjort i uppdraget. Redogörelseblankett finns på webben och lämnas in före den första mars tillsammans med årsräkningen

Den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen måste i sådana fall ingå i en rehabiliteringsplan som den sjukskrivna har gjort tillsammans med Försäkringskassan.

Du som är ställföreträdare kan gå med i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). En av förbundets uppgifter är att stödja sina lokalföreningar och deras medlemmar. Förbundet erbjuder även enskilda medlemmar rådgivning kring deras frivilliguppdrag.

Rådgivning och annat personligt stöd är ett expertstöd som ges av landstingets habilitering. De experter som ger råd och stöd har, förutom sin yrkeskompetens, kunskap om problem och levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. De tre vanligaste insatserna är kuratorsstöd, psykologstöd och samordning av myndighetskontakter.

Som ställföreträdare måste du föra räkenskaper över din huvudman inkomster och utgifter. Räkenskaperna bildar underlag för redovisningen som du en gång per år lämnar till överförmyndarförvaltningen.

Pengar och papper som tillhör huvudmannen ska förvaras för sig. Du får inte blanda samman din huvudmans pengar eller papper med dina egna. Om du har flera uppdrag ska dessa hållas isär.

Du måste spara räkenskaper och verifikationer (kvitton). När ditt uppdrag har upphört ska du skicka samtliga verifikationer till den som är behörig att ta emot dem. 

Det kan också hända att överförmyndarförvaltningen i samband med granskningen begär att du ska styrka de uppgifter som lämnats i årsräkningen. Då ska du lämna in alla papper.

Om din huvudman har skulder hos olika inkassoföretag eller kronofogden så läggs det på ränta hela tiden som skulden finns kvar. Detta kallas skuldränta.

Betald ränta är avdragsgill i din huvudmans deklaration. För att kunna nyttja avdraget måste du som ställföreträdare kontakta aktuella inkassoföretag (lämpligen efter årsskiftet) för att få uppgift om hur mycket skuldränta som har betalats under året.

Varken inkassoföretagen eller kronofogden är skyldiga att automatiskt meddela gäldenären (det vill säga hen som är skyldig pengar) hur mycket ränta som betalats under året. Detta får var och en själv ta reda på.

Det går att söka avdrag för inbetald skuldränta fem år tillbaka i tiden. Skriv ett brev till inkassoföretaget och begär att få uppgift om inbetald skuldränta varje år för sig.
Uttag av årsränta får ske utan samtycke.

Du som ställföreträdare får inte företräda din huvudman vid en rättshandling mellan dig själv, din make/maka/sambo eller någon annan som du företräder.

Ett exempel på detta är om du och huvudmannen är delägare i samma dödsbo. Som ställföreträdare kan du i så fall inte tillvarata både dina egna och huvudmannens intressen. I stället måste en god man måste utses för just denna speciella rättshandling. Lämna i dessa fall in en ansökan till överförmyndarförvaltningen om att få en utomstående god man förordnad för detta tillfälle.

Överförmyndarförvaltningen fattar därefter beslut om ett sådant förordnande.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader om en person måste anlita juridisk hjälp vid tvistemål och brottsmål.

Om din huvudman bor på ett särskilt boende, gruppboende eller annat boende där det finns vårdpersonal eller liknande, ska du boka en träff så att du och personalen kan träffas och gå igenom samrådsavtalet för att klargöra vem av er som ska göra vad.

Se till att ni har varsitt exemplar av avtalet och glöm inte att bestämma hur, var och när ni ska följa upp hur det har fungerat.

I viktiga frågor ska du som ställföreträdare prata med din huvudman och hens make/maka/sambo och eventuella barn. Med viktiga frågor avses exempelvis en fastighetsförsäljning eller placering av tillgångar till ett större värde. Vid åtgärder för din huvudmans räkning ska du inhämta hens samtycke.

Samtycke krävs inte för vardagliga och återkommande utgifter, till exempel inköp av mat och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader, skatter, telefon samt andra regelbundna betalningar för den dagliga tillvaron.

Om huvudmannen har en annan uppfattning i någon fråga så är det hens mening som gäller. Kan huvudmannen inte lämna samtycke till någon specifik åtgärd måste du skaffa ett läkarintyg som styrker att hen inte kan uttrycka sin mening på grund av sitt hälsotillstånd.

En förvaltare behöver till skillnad från en god man inte något samtycke från huvudmannen för att en rättshandling som hen företagit inom ramen för sitt uppdrag ska bli bindande för huvudmannen. Trots detta är det ändå viktigt att förvaltaren i frågor som rör huvudmannen inhämtar hens åsikt.

Enligt gällande lagstiftning är du som ställföreträdare skyldig att inhämta överförmyndarförvaltningens samtycke bland annat till följande åtgärder:

 • Uttag av spärrade medel
 • Köp av aktier
 • Placeringar i fonder som inte klassificeras som värdepappersfonder enligt lagen
 • Finansiella instrument och produkter som exempelvis optioner, terminer, warranter, swappar och strukturerade produkter
 • Placeringar i försäkringar
 • Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • Köp och försäljning av bostadsrätt. Observera att vid köp av bostadsrätt bör besked från bostadsrättsföreningen att de accepterar huvudmannen som köpare lämnas in till överförmyndarförvaltningen
 • Utlåning av huvudmannens egendom
 • Upptagande av lån för huvudmannens räkning
 • Ingående av borgensförbindelse, ställande av huvudmannens egendom som säkerhet
 • Om huvudmannen vill driva en rörelse
 • Uttag av försäljningslikvid som kommer från avyttring av värdepapper. Själva avyttringen i sig kräver inte förvaltningen samtycke men du ska se till försäljningslikviden sätts in på överförmyndarspärrat konto
 • Arvskifte. Observera att samtycke måste ges innan skiftet verkställs
 • Upplåtelse av nyttjanderätt i fast egendom eller tomträtt, till exempel uthyrning av lägenhet, upplåtelse av servitut eller utarrendering av mark

För att ett ärende ska kunna behandlas behövs en skriftlig ansökan.

Du som är ställföreträdare har ingen lagstadgad tystnadsplikt. Det beror på att du inte är anställd i, eller av, kommunen utan utför ett frivilligt uppdrag.

Det är däremot inte lämpligt att tala ”vitt och brett” om din huvudmans ekonomi och personliga förhållanden.

Ett bidrag som huvudmannen kan vara berättigad till om hen är mellan 19 och 64 år och har en stadigvarande sjukdom.

Talan om skadestånd kan väckas av hen som är behörig inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om talan inte väcks inom tre år, är talerätten förlorad.

Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott. Då är preskriptionstiden 10 år.

Skadeståndstalan får väckas vid tingsrätten i den ort där hen som haft ställföreträdare bodde, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen utförts. Det fordras inte att delgivning skett före klagandetidens utgång, bara att ansökan om stämning kommit till rätten i tid.

Om din huvudman betalar ditt arvode är hen skyldig att lämna in en förenklad skattedeklaration, SKV 4805.

I praktiken innebär detta att du som ställföreträdare ska se till att skicka in deklarationen samt betala in skatt och arbetsgivaravgift för din huvudmans räkning när det utbetalade beloppet är 1 000 kr eller mer. Deklarationen ska lämnas in senast den 12:e i månaden efter att du fått arvodesbeslutet.

När du lämnar in en förenklad skattedeklaration behöver kontrolluppgift inte lämnas.
Blanketten Förenklad skattedeklaration, SKV 4805 hittar du på Skatteverkets webbplats.

På Skatteverkets webbplats kan du hitta information som rör dig som ställföreträdare.

Förutom att kontrollera huvudmannens skuldsättning hos banker och andra kreditinstitut, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos Kronofogden.

När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid och om möjligt i samråd med din huvudman upprätta någon form av budget för din huvudman.

I mer komplicerade fall, när det finns stora skulder, kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare, alternativt konsumentsekreterare, för hjälp.

Du kan också själv kontakta långivare och göra överenskommelse om delbetalning för din huvudmans räkning. Läs mer under avsnittet Ekonomi om vad du kan göra om din huvudman har dålig ekonomi och till exempel saknar pengar till nya glasögon eller översyn av sina tänder.

Om din huvudman har stora skulder kan du ansöka om skuldsanering. Börja med att kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare/konsumentsekreterare som hjälper till med detta. Du kan även läsa mer om skuldsanering på Kronofogdens webbplats.

Om du ska åka på en längre semester är det viktigt att du pratar med din huvudman om detta. Du måste se till så att räkningar och annat tas om hand under tiden som du är borta. Detsamma gäller om du blir sjuk under en kortare period.

Om du på grund av andra orsaker, som allvarlig eller långvarig sjukdom, inte kan fullgöra ditt uppdrag måste du kontakta överförmyndarförvaltningen omgående.

När du börjar ett uppdrag ska du ta reda på vilka nära anhöriga din huvudman har, det vill säga om det finns make, maka, sambo, barn, föräldrar eller syskon. Om det inte finns några nära anhöriga så skriver du det på blanketten som vi skickar hem till dig i samband med att uppdraget startar.

Skicka in blanketten tillsammans med förteckningen. Om du tar över uppdraget efter någon annan behöver du inte göra detta.

Socialtjänstlagen, SoL, innehåller bland annat bestämmelser och rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd.

I lagen står bland annat att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att alla ska försäkras en skälig levnadsnivå. 

Du som ställföreträdare ska endast ha tillgång till ett av huvudmannens konton, transaktionskontot. Från detta konto sköts den löpande ekonomin och det får bara finnas pengar för dessa utgifter på kontot.

Övriga konton ska vara överförmyndarspärrade. Detta innebär att de är spärrade för dig som ställföreträdare. Om du behöver hantera pengar från överförmyndarspärrade konton krävs vårt samtycke.

Kan bland annat innebära äldreboende, vård- och omsorgsboende eller lägenheter för personer över 65 år. De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, för att kunna leva så självständigt och värdigt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen beviljas av kommunen.

Vad som ingår i sörja för person kan inte bestämmas generellt utan avgörs i det enskilda fallet. Det innebär inte att du som ställföreträdare själv ska sköta om och vårda huvudmannen.

I stället ska du:

 • vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför hens boende och vårdmiljö
 • genom kontakt med exempelvis vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt
 • minst en gång per månad besöka din huvudman
 • se till så att huvudmannen får exempelvis en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas
 • uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ som är lämpliga

Du ska se till så att huvudmannen får de insatser hen har beviljats och i övrigt har en meningsfull tillvaro

Kontrollera hos Försäkringskassan om din huvudman kan ha rätt till tandvårdsbidrag.

Om din huvudman vill skriva ett testamente ska du boka tid hos någon jurist åt hen. Du får inte bevittna testamentet, inte heller delta vid upprättandet. Om ett redan upprättat testamente är förseglat får du inte öppna det.

Som ställföreträdare kan du inte med rättslig verkan godkänna ett testamente. Du kan endast bekräfta att du mottagit eller tagit del av testamentet för din huvudmans räkning.

Kontanter, bankmedel, värdepapper, obligationer, bostadsrättslägenhet, lägenhet, bil med mera.

All egendom av större värde.

Det är tingsrätten som på ansökan från överförmyndarförvaltningen, huvudmannen eller anhöriga fattar beslut om anordnade, utökning eller inskränkning av godmanskap och förvaltarskap. Du som ställföreträdare är behörig att ansöka direkt till tingsrätten.

Det är också tingsrätten som upphäver såväl godmanskap som förvaltarskap

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra på olika sätt: 

 • Tingsrätten beslutar att avsluta godmanskapet eller förvaltarskapet.
 • Huvudmannen avlider.

Du som är ställföreträdare ska i dessa fall upprätta en sluträkning per den dag som uppdraget upphörde. Sluträkningen lämnar du in till överförmyndarförvaltningen.

Om din huvudman inte längre har behov av en ställföreträdare ska ställföreträdarskapet upphöra helt eller delvis.

Om vi på överförmyndarförvaltningen får reda på att ett ställföreträdarskap inte längre behövs, till exempel genom en anmälan från huvudmannen eller från dig, så är vi skyldiga att ansöka hos tingsrätten om att ställföreträdarskapet ska upphöra.

Du som ställföreträdare är behörig att ansöka direkt till tingsrätten.

Om ett godmanskap inte visar sig fungera kan den gode mannen eller överförmyndarförvaltningen ansöka hos tingsrätten om anordnande av förvaltarskap. Till ansökan ska då ett läkarintyg som stöder behovet av förvaltare bifogas.

Ett förvaltarskap kan vara aktuellt när det finns risk för att huvudmannen är omdömeslös i sitt handlande på ett sätt som allvarligt hotar hens ekonomi och sociala existens. Hen kan till exempel handla på kredit eller ta lån utan din vetskap om det och därför inte kan förhindra skuldsättning.

Ett förvaltarskap kan också fungera som ett skydd för en person som utnyttjas av personer i omgivningen, till exempel för att få ekonomiska fördelar.

Om en ställföreträdare inte lämnar in sin redovisning i rätt tid till överförmyndarförvaltningen kan hen få ett vitesföreläggande. Det innebär att ställföreträdaren måste betala ett vite, ett belopp, om hen inte lämnar in förteckning, årsräkning, sluträkning eller redogörelse för skifteshinder.

Om din huvudman bor på ett särskilt boende, gruppboende eller annat boende där det finns vårdpersonal eller liknande, ska du träffa personalen och presentera dig.

Om personalen på boendet sköter och tar emot huvudmannens fickpengar ska du dels få en kvittens på det du lämnar över, dels bevaka att huvudmannen får nytta av sina pengar.

Värdepapper är ett samlingsnamn på värdehandlingar som till exempel aktier, fonder, obligationer, optioner med mera.

Vid redovisning av värdepapper som till exempel aktier och fonder ska dessa redovisas med andelar eftersom marknadsvärdet alltid varierar. För obligationer ska dessa redovisas med nominellt belopp.

Värdepapper kan förvaras i olika kontoformer som exempelvis investeringssparkonto, depå, värdepappers-konto eller kapitalförsäkring. Till detta ska du bifoga värdebesked där samtliga värdepappersinnehav framgår.

Observera att det ska framgå att kontot har en överförmyndarspärr, det innebär att du måste ha överförmyndarförvaltningens tillstånd för att kunna ta ut försäljningslikviden vid avyttring av värdepapper.

Huvudmannen kan själv alltid ta ut medel om hen vill (gäller inte vid förvaltarskap).

Ett värderingsutlåtande ska vara utfärdat av ett värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, exempelvis en värderingsman som anlitas av bank eller fastighetsmäklare.

Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnadernas utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer). Värderingsutlåtande kan ersättas med en skriftlig redogörelse från mäklare angående annonsering och budgivning.

Före den första mars varje år ska du lämna in en årsräkning för året som har gått. Årsräkningen lämnar du till överförmyndarförvaltningen. Den första årsräkningen omfattar tiden från förordnandedagen till den 31 december.

Därefter redovisar du för hela kalenderåret. Spara alla verifikationer och kvitton. Om överförmyndarförvaltningen begär det måste du lämna in alla verifikationer, kvitton och kassabok eller liknande till oss.

 

Om din huvudman har låg, eller ingen pension, kan hen ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Se till så att både du som ställföreträdare och din huvudman har de försäkringar ni behöver. Överfallsskyddet täcker kostnader som läkarvård, ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Om du som ställföreträdare inte är nöjd med ett beslut, kan du överklaga detta hos tingsrätten.

Det gör du i ett brev ställt till tingsrätten. Observera att brevet ska skickas till överförmyndarförvaltningen. Vi prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och därefter skickar brevet och handlingarna i ärendet till tingsrätten.

I brevet ska du:

 • berätta vilket beslut du överklagar, till exempel beslutsparagraf
 • berätta varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
 • skicka med sådant som du anser har betydelse för ärendet
 • skriva under brevet och uppge namn, postadress och telefonnummer

Överförmyndarförvaltningen måste ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp till prövning.

Om ditt överklagande har kommit i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till tingsrätten, såvida inte förvaltningen eller nämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Om din huvudman har andra värdefulla tillgångar ska du ta upp dem i förteckningen. Du behöver inte värdera dem, utan bara ange att de finns. Se till så att de är försäkrade.

Uppdaterad