Uppgifter som god man eller förvaltare

En ställföreträdares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Det är tingsrättens förordnande som reglerar godmanskapets omfattning. Det kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Ett godmanskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination eller bara en del. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre. Här kan du läsa mer om vad de innebär.

Film om att vara god man och förvaltare

Film om att vara god man och förvaltare, syntolkad

Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer.

Din uppgift innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande lagar och regler.

Exempel på uppgifter:

 • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
 • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid överklagande av beslut
 • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service (LSS)
 • ansöka om bostadsbidrag eller bostadstillägg
 • inhämta överförmyndarnämndens tillstånd att sälja en bostad.

Bevaka rätt i dödsbo

Om huvudmannen blir delägare i ett dödsbo ska du företräda hen på olika sätt. Det handlar bland annat om medverkan vid boutredning, om godkännande av bouppteckning och arvskifteshandling samt att få överförmyndarförvaltningens godkännande av arvsfördelningen.

Fastighet, tomträtt och bostadsrättslägenhet

Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av dig som god man eller förvaltare, och godkännas av överförmyndarförvaltningen.

Det kan exempelvis handla om att

 • huvudmannens fastighet eller bostadsrättslägenhet ska säljas
 • en ny bostad ska köpas
 • bostadsrättslägenheten eller fastigheten ska pantsättas eller intecknas för ett lån.

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det gäller både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Här ingår huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

Exempel på uppgifter:

 • ta hand om huvudmannens pension och bidrag
 • betala räkningar
 • lämna fickpengar
 • förvalta huvudmannens tillgångar
 • deklarera
 • sanera eventuella skulder
 • inhämta överförmyndarnämndens tillstånd vid omplacering av tillgångar.

Redovisning

Vid början av uppdraget ska du lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder till överförmyndarförvaltningen. Detta följs upp varje år genom en årsräkning och vid avslut av uppdraget genom en sluträkning.

 

Uppgiften varierar från uppdrag till uppdrag men syftet är att medverka till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Uppgiften att sörja för person innebär att du ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hens nytta.

Det sker genom att du har regelbundna kontakter med huvudmannen själv, med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera och vid behov tar initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera.

Att sörja för person innebär däremot inte att ställföreträdaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen, följa med på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller vidta andra praktiska åtgärder. De konkreta insatserna genomförs istället av socialtjänsten, ledsagare, kontaktperson, hemtjänst eller genom andra externa aktörer och frivilligorganisationer.

Vem hjälper till med vad?

En god man eller förvaltare hjälper till exempel till med att

 • betala räkningar och tilldela huvudmannen pengar
 • ansöka om bidrag, fonder och hjälpinsatser
 • överklaga beslut och bevaka rättigheter
 • sälja och köpa hus eller lägenhet
 • säga upp hyresavtal eller ansöka om nytt boende.

Anhörig, boendepersonal eller personlig assistent hjälper till exempel till med att

 • hämta ut mediciner
 • städa och andra hushållssysslor
 • sällskapa och följa med på fritidsaktiviteter
 • påminna om möten och motivera
 • följa med till läkare
 • handla
 • klä på sig och sköta hygien.

Uppdaterad