Förälder eller förmyndare

Du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor. Om barnet äger tillgångar över ett visst värde ska föräldern enligt lag ha kontakt med överförmyndaren.

Även om barnet inte äger stora tillgångar kan du som barnets förmyndare behöva kontakta överförmyndarförvaltningen.

Skicka in din årsräkning

Om ditt barn äger tillgångar över ett visst värde ska du som barnets förmyndare varje år skicka in en årsräkning över vad som har hänt med tillgångarna. Du ska lämna in den till oss på överförmyndarförvaltningen senast den 1 mars.

Överförmyndarförvaltningens tillstånd

Om barnet ska göra vissa rättshandlingar behöver du som förmyndare alltid få överförmyndarförvaltningens tillstånd oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller:

 • Uttag från spärrat bankkonto.
 • Om barnet ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Om barnet ska låna eller låna ut pengar.
 • Om barnet ska bedriva rörelse.

Information till dig som är förälder eller förmyndare

Om barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring kan det finnas villkor om särskild överförmyndarkontroll. Villkoret ska vara inskrivet i testamentet, gåvobrevet eller förmånstagarförordnande för att vara giltigt. Vid gåva måste givaren dessutom ha anmält villkoret skriftligen till överförmyndarnämnden.

Särskild överförmyndarkontroll betyder att de tillgångar som är villkorade omfattas av reglerna om kontrollerad förvaltning. De pengar som betalas ut kommer att utbetalas till ett överförmyndarspärrat konto.

Fri föräldraförvaltning innebär bland annat att du som är förälder själv får bestämma hur barnets pengar ska placeras eller användas. Du behöver inte lämna årlig redovisning för din förvaltning av barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Men, det finns vissa generella bestämmelser som alltid gäller vid förvaltning av barns tillgångar.

När du förvaltar barnets tillgångar ska du

 • noggrant utföra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som är bäst för barnet
 • bara använda barnets pengar till hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till saker som ska bekostas av föräldrarna. Det gäller saker som ingår i föräldrars underhållsskyldighet för sina barn
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om du vill sälja, köpa, byta, hyra eller hyra ut fast egendom för barnets räkning. Det gäller också om barnet ska ta emot fast egendom i gåva. Reglerna för fast egendom gäller också för bostadsrätt och tomträtt. Om du ska hyra en bostadslägenhet för barnets räkning krävs inte samtycke
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om barnet vill driva företag eller om hen vill låna pengar eller skuldsätta sig på något annat sätt
 • placera pengar som inte behöver användas tryggt och så att de ger en rimlig avkastning.
 • hålla dina och barnets tillgångar åtskilda. Du får inte blanda ihop dem
  tillfråga barn som är över sexton år innan du fattar några beslut om hens egendom
 • inte ge bort barnets tillgångar.

Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Detta betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de har misskött förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning betyder att överförmyndarnämnden har större kontroll än vid fri föräldraförvaltning. De kontrollerar hur du som förmyndare förvaltar barnets pengar. Du ska fortfarande följa de allmänna reglerna för fri föräldraförvaltning. De gäller för alla förmyndare.

Den fria förvaltningen kan ersättas av kontrollerad förvaltning i tre olika situationer:

 • När barnets tillgångar överskrider åtta prisbasbelopp (372 000kr för 2019)
 • När barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande och givaren ställt villkoret att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • När överförmyndarnämnden fattar beslut om skärpande föreskrifter och beslutar att kontrollerad förvaltning ska tillämpas på tillgångarna. Överförmyndarnämnden kan besluta det när det finns misstankar om att förmyndarna inte sköter förvaltningen på ett bra sätt och kontroll behövs för att trygga förvaltningen.

Vid kontrollerad förvaltning ska du också

 • skicka in förteckning över barnets alla tillgångar. Det ska göras senast en månad efter att barnets tillgångar kommit att överskrida åtta prisbasbelopp. Det ska ske utan särskild begäran från överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller också när barnet fått tillgångar med villkor om särskild överförmyndarkontroll eller beslut tagits om skärpande föreskrifter
 • lämna årsräkning före 1 mars varje år. Årsräkningen ska vara en sammanställning av barnets alla tillgångar, inkomster och utgifter under året. Årsräkningen ska du som är förmyndare underteckna på heder och samvete
 • lämna sluträkning när barnet bli myndigt. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från myndighetsdagen
 • ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om du vill placera barnets tillgångar i aktier, andra mer riskfyllda placeringar eller fast egendom (samtycke krävs inte för placering i obligationer eller värdepappersfonder)
 • placerar tillgångar som inte investerats enligt ovan på ett räntebärande konto.

Blanketter och information hittar du på sidan Redovisa uppdrag.

I speciella fall kan en medförmyndare förordnas. Medförmyndaren hjälper förmyndaren vid utövandet av förmynderskapet. Det kan till exempel gälla om föräldern är väldigt ung och oerfaren eller om ett barn ärvt en hyresfastighet efter en avliden förälder och där efterlevande förmyndare inte har några kunskaper om fastighetsförvaltning.

I vissa fall kan medförmyndare förordnas att ensam handha barnets ekonomiska förvaltning när förmyndaren av någon anledning inte klarar av detta på ett tillfredsställande sätt. Beslut om förordnande av medförmyndare fattas av tingsrätten.

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan spärr även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp, vilket innebär att föräldrarna kan ta ut sina barns medel utan överförmyndarens samtycke.

Det är barnets bästa och dess behov som är avgörande för hur tillgångar ska användas och placeras. Undantag är arv eller försäkringsersättning som överstiger ett prisbasbelopp (46.500 kr för år 2019).

Huvudregel om fri förvaltning har genom detta undantag begränsats i så måtto att det föreligger spärr av bankmedel trots att det omfattas av skärpande föreskrifter enligt 13 kap 19 § föräldrabalken.

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmyndarskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person, samt att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmyndarskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Överförmyndarnämnden kan bestämma om skärpta regler för att trygga förvaltningen. Det gör de om det finns en misstanke om att förmyndarna inte sköter barnets tillgångar på ett korrekt sätt. Skärpta regler kan utformas på olika sätt. Överförmyndarnämnden kan använda alla eller bara enstaka åtgärder. Det beror på vad som behövs för att trygga förvaltningen.

Överförmyndarnämnden kan besluta att

 • Barnets konton ska ha överförmyndarspärr
 • Barnets tillgångar ska omfattas av reglerna för kontrollerad förvaltning
 • Barnets värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut
 • Pengar som betalas ut till barnet ska sättas in på bankkonto (som är försett med överförmyndarspärr).

Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar om sådana förhållanden till överförmyndarnämnden.

Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets förmyndare. Detta gäller även särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnadshavaren, även en förordnad vårdnadshavare, företräder barnet i dess personliga angelägenheter.

Som förmyndare ansvarar vårdnadshavaren också för barnets ekonomiska angelägenheter och i sådant som inte finns reglerat. Tingsrätten kan dock besluta att annan person ska ansvara för barnets ekonomiska angelägenheter. Det betyder att det kan finnas två eller flera som ansvarar för barnet och att ansvaret kan delas upp mellan dessa i en vårdnadsdel och i en förmynderskapsdel.

En särskilt förordnad förmyndare kan förordnas om till exempel

 • båda föräldrarna är underåriga.
 • båda föräldrarna är avlidna.
 • båda föräldrarna har blivit entledigade som förmyndare.
 • en ensam förmyndare fått en förvaltare förordnad för sig.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna, under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid, som exempelvis ensamkommande barn eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd. En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och, om inte rätten beslutat något annat, även förmyndare.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Detta innebär att du bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg samt deltar i den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Du ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet samt att ansöka om pass och id-kort.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du också för barnets ekonomi och är skyldig att årligen redovisa denna till överförmyndaren. Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och liknande samt att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på bank eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överförmyndarens samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Lag (1999:1080)

Uppdaterad