Vem är förmyndare?

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom.

Vanligtvis är det båda föräldrarna som är förmyndare och står under överförmyndarnämndens tillsyn. Om vårdnadshavare inte kan ha hand om barnets ekonomi utser tingsrätten en särskild förordnad förmyndare. Tingsrätten kan också förordna en medförmyndare.

När behövs överförmyndarens tillsyn?

Om barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp, barnet äger fastighet, om barnet mottagit pengar genom arv, gåva och att det förordnats att tillgångar ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Vårdnadshavare ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa.

Överförmyndarförvaltningen ska se till att barnets pengar inte används på ett olämpligt sätt. Tillgångarna ska placeras säkert och ge en rimlig avkastning. Barnets tillgångar ska användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets tillgångar får aldrig skänkas bort. Som förälder har du försörjningsplikt för ditt barn även om barnet har pengar.

Även om barnet inte äger stora tillgångar kan du som barnets förmyndare behöva kontakta överförmyndarförvaltningen.

Beträffande upphävande eller lättnader av förmyndarens redovisningsplikt vänligen se 13 kap. 9 och 16 §§ föräldrabalken.

Reglerna om förmyndarskap 13 kap föräldrabalken, Sveriges riksdag webbplats

Tillstånd från överförmyndarförvaltningen

Om barnet ska göra vissa rättshandlingar behöver du som förmyndare alltid få överförmyndarförvaltningens tillstånd oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller:

 • Uttag från spärrat bankkonto.
 • Om barnet ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. 
 • Om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Om barnet ska låna eller låna ut pengar.
 • Om barnet ska bedriva rörelse. 

Ansökan om samtycke till uttag från spärrade bankmedel (pdf)

Ansökan om samtycke till köp eller försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt (pdf)

Ansökan om samtycke till att ta lån eller ingå skuldförbindelse (pdf)

Ansökan om samtycke för omyndig att bedriva rörelse (pdf)

Skicka in din årsräkning

Om ditt barn äger tillgångar över åtta prisbasbelopp ska du som barnets förmyndare varje år lämna in en årsräkning som visar vad som har hänt med tillgångarna. Prisbasbeloppet ändras årligen och räknas fram av Statistiska centralbyrån. Skicka in årsräkningen till oss på överförmyndarförvaltningen före den 1 mars.

Blankett för årsräkning (pdf)

Information till dig som är förälder eller förmyndare

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmyndarskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person, samt att företräda barnet i personliga angelägenheter. Förmyndarskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Fri föräldraförvaltning innebär bland annat att du som är förälder själv får bestämma hur barnets pengar ska placeras eller användas. Du behöver inte lämna någon årsredovisning för din förvaltning av barnets tillgångar till överförmyndarförvaltningen. Det finns dock vissa generella regler som alltid gäller vid förvaltning av barns tillgångar.

När du förvaltar barnets tillgångar ska du:

 • alltid handla på det sätt som är bäst för barnet
 • bara använda barnets pengar till hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till saker som ingår i föräldrars underhållsskyldighet.
 • ansöka om överförmyndarförvaltningens godkännande om du vill sälja, köpa, byta, hyra eller hyra ut fast egendom för barnets räkning. Det gäller också om barnet ska ta emot fast egendom i gåva. Reglerna för fast egendom gäller också för bostadsrätt och tomträtt. Du behöver inte samtycke om du ska hyra en bostad för barnets räkning.
 • ansöka om överförmyndarförvaltningens godkännande om barnet vill driva företag, låna pengar eller skuldsätta sig på något annat sätt.
 • placera ekonomiskt överskott tryggt och med rimlig avkastning.
 • hålla dina och barnets tillgångar åtskilda.
 • fråga ditt barn innan du fattar några beslut om hens egendom, förutsatt att hen är över sexton år.
 • inte ge bort barnets tillgångar.

Tänk på att föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de har misskött förvaltningen.

 

Kontrollerad förvaltning betyder att överförmyndarförvaltningen är mer involverade än vid fri föräldraförvaltning. Överförmyndarförvaltningen kontrollerar hur du som förmyndare förvaltar barnets pengar. Du ska fortfarande följa de allmänna reglerna för fri föräldraförvaltning. Reglerna gäller för alla förmyndare.

Den fria förvaltningen kan ersättas av kontrollerad förvaltning i tre olika situationer:

 • När barnets tillgångar överskrider åtta prisbasbelopp.
 • När barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande och givaren ställt villkoret att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • När det finns misstankar om att förmyndarna inte sköter förvaltningen på ett bra sätt. Då kan överförmyndarförvaltningen besluta om skärpande föreskrifter, vilket innebär att kontrollerad förvaltning ska tillämpas på tillgångarna.

Skyldigheter vid kontrollerad förvaltning

Vid kontrollerad förvaltning behöver du:

 • skicka in förteckning över barnets alla tillgångar. Det ska göras senast en månad efter att barnets tillgångar överskridit åtta prisbasbelopp. Det ska ske utan särskild begäran från överförmyndarförvaltningen. Denna skyldighet gäller också när barnet fått tillgångar med villkor om särskild överförmyndarkontroll eller beslut tagits om skärpande föreskrifter.
 • lämna årsräkning före 1 mars varje år. Årsräkningen ska vara en sammanställning av barnets alla tillgångar, inkomster och utgifter under året. Du ska underteckna årsräkningen på heder och samvete.
 • lämna sluträkning inom en månad efter att barnet blir myndigt.
 • ansöka om överförmyndarförvaltningens samtycke om du vill placera barnets tillgångar i aktier, andra mer riskfyllda placeringar eller fast egendom (samtycke krävs inte för placering i obligationer eller värdepappersfonder).
 • placerar tillgångar som inte investerats enligt ovan på ett räntebärande konto.

Blanketter och information hittar du på sidan Redovisa uppdrag.

Om ditt barn får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring kan det finnas villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Villkoret ska vara inskrivet i testamentet, gåvobrevet eller förmånstagarförordnande för att vara giltigt. Vid gåva måste givaren dessutom ha anmält villkoret skriftligen till överförmyndarförvaltningen.

De tillgångar som har villkor om särskild överförmyndarkontroll omfattas av reglerna om kontrollerad förvaltning och pengar betalas ut till ett överförmyndarspärrat konto.

Överförmyndarförvaltningen kan bestämma om skärpta regler för att trygga förvaltningen. Det gör vi om det finns en misstanke om att du som förmyndare inte sköter barnets tillgångar på ett korrekt sätt.

Skärpta regler kan utformas på olika sätt. Överförmyndarförvaltningen kan använda flera eller bara enstaka åtgärder beroende på vad som behövs.

Överförmyndarförvaltningen kan besluta att:

 • barnets konton ska ha överförmyndarspärr.
 • barnets tillgångar ska omfattas av reglerna för kontrollerad förvaltning.
 • barnets värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut.
 • pengar som betalas ut till barnet ska sättas in på bankkonto med överförmyndarspärr.

Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar om att åtgärder behöver vidtas till överförmyndarförvaltningen.

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan spärr även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. Det innebär att du som förälder kan ta ut pengar utan överförmyndarförvaltningens samtycke. Barnets bästa och dess behov ska avgöra hur tillgångar används och placeras. Undantag är arv eller försäkringsersättning som överstiger ett prisbasbelopp.

Fri föräldraförvaltning gäller för barns tillgångar under åtta prisbasbelopp. Det innebär att föräldrar tar hand om barnets pengar utan att överförmyndarförvaltningen har någon tillsyn. Men begreppet ”fri” innebär inte att du som förälder kan hantera ditt barns pengar hur som helst. Det kan vara aktuellt med överförmyndarspärr om du som förälder använder barnets pengar på ett felaktigt sätt och pengarna behövs tryggas.

 

Om en förälder av olika anledningar inte kan ta hand om sitt barns tillgångar så kan tingsrätten utse en medförmyndare.

Medförmyndaren kan tillsammans med förmyndaren eller ensam ha hand om barnets ekonomi. Att en medförmyndare utses behöver inte betyda att föräldern har misskött sig. Det kan handla om att föräldern och barnet bor långt ifrån varandra vilket medför att föräldern inte kan ta hand om barnets tillgångar. Det kan också handla om att barnet har stora tillgångar som föräldern inte kan ta hand om. Medförmyndaren hjälper dig som förälder med förmyndarskapet. Det kan till exempel gälla om du som förälder är väldigt ung eller om ditt barn ärvt en hyresfastighet och du som förmyndare saknar kunskaper om fastighetsförvaltning.

Du som förälder är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets förmyndare och har hand om barnets ekonomiska angelägenheter. Detta gäller även särskilt förordnade vårdnadshavare.

Tingsrätten kan dock besluta att en annan person ska ansvara för barnets ekonomiska angelägenheter. Det betyder att det kan finnas två eller flera som ansvarar för barnet och att ansvaret kan delas upp mellan dessa i en vårdnadsdel och i en förmyndarskapsdel.

En särskilt förordnad förmyndare kan förordnas om exempelvis

 • båda föräldrarna är underåriga.
 • båda föräldrarna är avlidna.
 • båda föräldrarna har blivit entledigade som förmyndare.
 • en ensam förmyndare fått en förvaltare förordnad för sig.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare.

Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om:

 • föräldrarna under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet.
 • vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid, som exempelvis ensamkommande barn, eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd och tar över föräldrarnas roll som förmyndare och vårdnadshavare.

Ditt ansvar

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Det innebär att du bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och deltar i den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Kontakter

I uppdraget ingår regelbunden kontakt med socialtjänsten och att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Du ska också hjälpa barnet att (om möjligt) ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga, både inom och utom landet. Till sist behöver du hjälpa barnet att ansöka om pass och id-kort.

Ekonomi

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du också för barnets ekonomi och är skyldig att årligen redovisa denna till överförmyndarförvaltningen.

Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och liknande samt att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på bank eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Om barnet har fyllt sexton år behöver föräldrarna överförmyndarförvaltningens samtycke för att hen ska kunna driva en rörelse med bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078).

Utan överförmyndarförvaltningens samtycke får föräldrarna inte heller driva en sådan rörelse för barnets räkning. Samtycke lämnas endast om rörelsen går ihop med barnets ekonomiska och personliga förhållanden (1999:1080).

 

Uppdaterad