Redovisa uppdrag

Som ställföreträdare måste du varje år redovisa hur du har skött ditt uppdrag. Ingår ekonomisk förvaltning ska du skicka in en årsräkning. När du påbörjar ett helt nytt uppdrag ska du lämna in en förteckning. På den här sidan får du veta hur redovisningen går till och vad du som ställföreträdare behöver göra.

Handläggningstid för årsräkning

Årsredovisningen granskas i turordning utifrån när den kom in. För närvarande granskar vi årsredovisningar som kom in till förvaltningen mellan vecka 4 och vecka 5.

Redovisningsutbildningar

Du som är ställföreträdare ska före den 1 mars varje år lämna in en årsräkning eller redogörelse. Överförmyndarförvaltningen höll i november tre utbildningar om hur du går till väga.

Utbildningen handlar om upprättande av årsräkning och redogörelse samt arvodering och vänder sig till dig som är god man eller förvaltare. Utbildningen sändes den 6 november 2023.

Utbildning i upprättande av årsräkning och redogörelse samt arvodering för gode män och förvaltare som är anhöriga till huvudmannen. Utbildningen sändes den 7 november 2023.

Utbildning i upprättande av årsräkning för förmyndare som är förälder. Utbildningen sändes den 8 november 2023.

Förteckning

 

Årsinlämning före 1 mars

Före den 1 mars varje år måste du som är ställföreträdare lämna in årsräkningen eller redogörelsen. Se anvisningar för årsräkning och sluträkning.

I instruktionsfilmen ”Redovisa en årsräkning” visas hur årsräkningen ska göras. Ta gärna del av den så blir din redovisning lättare att göra.

 

Beställning av underlag från Försäkringskassan

En ställföreträdare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan. En förutsättning är att du har skickat in ditt registerutdrag från oss. Från och med januari 2022 går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Om du har en huvudman med ersättning från Försäkringskassan ska du beställa underlag från dem inför din årsredovisning. Du beställer underlaget via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats och tjänsten är tillgänglig under perioden 9 januari till 31 mars. Välj att logga in som ställföreträdare och logga in med ditt eget personnummer och bank-id.

Redogörelse

Använd redogörelseblanketten som finns på vår hemsida. Väljer du ett annat sätt att lämna din redogörelse är det viktigt att du svarar på samtliga frågor som finns i förvaltningens redogörelseblankett.

Om så inte är fallet kommer förvaltningen begära att din redogörelse kompletteras. Granskningen kan inte slutföras förrän årsräkning och redogörelse är komplett.

Specificera de åtgärder du har utfört för att fullfölja ditt uppdrag. Ett bra underlag underlättar vår bedömning av arvodesnivån.

Blanketter

Vilka blanketter du ska använda beror på ditt uppdrag. Här hittar du information om vilka blanketter just du behöver skicka in. 

Så ska ditt uppdrag redovisas

När du börjar ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare måste du lämna in en förteckning. I förteckningen ska du ta upp din huvudmans alla tillgångar och skulder. Skicka in förteckningen så att vi har den inom två månader efter det datum som du blev förordnad.

Om du skickar in förteckningen i egenskap av förmyndare eller förälder ska den ha kommit in till överförvaltningen inom en månad efter det att barnets tillgångar överstigit åtta prisbasbelopp. Detta gäller även om barnet äger fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.

 • Förteckning för vuxna (blankett)
 • Anvisningar för förteckning för vuxna
 • Förteckning för barn (blankett)
 • Anvisningar för förteckning för barn
 • Årsräkning
 • Redogörelse
 • Redogörelse

Du som är god man och förvaltar egendom, antingen genom att den/de bortavarande är enda arvingar eller genom att arvskifte har skett, ska lämna in:

 • Årsräkning 
 • Redogörelse

Observera att om du inte har påbörjat förvaltningen av den bortavarandes arvslott, för att arvskifte ännu inte skett, ska du endast lämna in en redogörelse.

 • Årsräkning

När ett uppdrag upphör måste du som är ställföreträdare lämna in en sluträkning till överförmyndarförvaltningen. Sluträkningen ska ha kommit in till förvaltningen senast en månad efter upphörandedatumet. Sluträkningen fyller du i på samma blankett som årsräkningen men du kryssar i rutan på första sidan att det är en sluträkning. Blanketten hittar du här:

 • Sluträkning 
 • Redogörelse

När huvudmannen står som arbetsgivare med eller utan egen firma
 
Det är viktigt att huvudmannens privatekonomi hålls åtskild från assistansersättningen och betalningar som görs från denna ersättning. Det kan till exempel vara assistenternas lön.
 
Ställföreträdaren behöver i dessa fall ha dispositionsrätt/uttagsrätt till två konton. Skulle banken neka till att ställföreträdaren har dispositionsrätt/uttagsrätt till två konton får kontakt tas med överförmyndarförvaltningen.
 
I de fall en huvudman låter assistansen utföras i en egen firma ska ställföreträdaren i årsräkningen lämna två redovisningar, en årsräkning för huvudmannens privatekonomi och en för assistansfirman.
 
Ställföreträdaren får ta ställning till om en redovisningsbyrå ska anlitas för bokföring och redovisning av assistansersättningen. Ställföreträdaren kan också välja att låta ett utomstående assistansbolag eller kommunen driva assistansen.
 
Överförmyndarförvaltningen kan inte ge råd gällande löner till assistenter, skatt och arbetsgivaravgifter. Har ställföreträdaren frågor gällande sådana frågor kan man vända sig till Skatteverket. 

Fylla i blanketterna

Än så länge går det tyvärr inte att skicka in redovisningshandlingarna digitalt. Du måste alltså skriva ut blanketterna och skriva under dem innan du skickar in dem till oss. Det blir lättare för dig om du fyller i blanketten på datorn eftersom du då får hjälp med summeringen. Gör så här:

 1. Spara ner blanketterna på din dator.
 2. Fyll i dem, redovisa endast i hela kronor.
 3. Skriv ut blanketterna.
 4. Skriv under och skicka in blanketterna.

Vill du hellre fylla i blanketten för hand kan du naturligtvis göra det.

För att kunna öppna pdf-filer behöver du ha installerat programmet Adobe Acrobat Reader. En del nyare webbläsare har inbyggt stöd för att visa pdf-filer men du kan i vissa fall få problem med att fylla i blanketten direkt på skärmen. Du kan ladda ned Adobe Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

Stöd när du gör din årsredovisning

För att underlätta för dig finns fyra versioner av årsräkningsblanketten:

 • en med blanka rader där du själv fyller i dina poster
 • en med blanka rader och bokföringsblad där du själv fyller i dina poster
 • en med rader där en del rubriker är förifyllda och du bara fyller i siffrorna
 • en med bokföringsblad och rader där en del rubriker är förifyllda och du bara fyller i siffrorna.

Du väljer själv vilken av dessa du vill använda.

Det finns även en checklista som underlättar din redovisning av uppdraget.

Har huvudmannen flyttat?

Anmäl den nya folkbokföringsadressen om din huvudman har flyttat från Stockholm till en annan kommun under året. Därefter kommer din huvudmans nya kommun att kontakta dig. Det är till den kommunen som du ska skicka årsräkningen. Du bör också informera oss om huvudmannens nya folkbokföringsadress.

Vad händer när du har lämnat in redovisningen?

Vi granskar i den ordning som redovisningarna kommer in och exakt hur lång tid det tar går tyvärr inte att svara på.

Vi kontaktar dig om du behöver komplettera eller om vi undrar över något. Om du har begärt arvode kommer det att behandlas i samband med att din årsräkning granskas. Vi skickar därefter arvodesbeslutet till dig.

Har du inte begärt arvode meddelar vi inte när granskningen är färdig.

Läs även

Uppdaterad