Byte av god man eller förvaltare

Du som har god man, är närmast anhörig till en person som har god man eller själv är god man och upplever att det inte fungerar som det ska kan ansöka om byte av god man.

Överförmyndarförvaltningen prövar varje förfrågan om ett byte. Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för den som har en god man.

Som närmast anhörig räknas

 • make/maka
 • sambo
 • barn
 • föräldrar
 • syskon.

Så här ansöker du om byte

För att ansöka om byte av god man eller förvaltare fyller du i blanketten och skickar den till överförmyndarförvaltningen.

Ansökan eller anmälan om byte av god man eller förvaltare (pdf)

Överförmyndarförvaltningen Stockholm stad
Box 12216
102 25 Stockholm

Vad händer efter ansökan?

När överförmyndarförvaltningen får veta att du vill byta god man kontaktar vi den gode mannen för att ta reda på om hon eller han vill bli utbytt från sitt uppdrag. Om den gode mannen vill bli utbytt gör vi ett byte så snart som vi har funnit en ny god man.

Ibland vill den gode mannen fortsätta sitt uppdrag fast du som har god man vill byta. När det händer behöver vi göra en bedömning av om den gode mannen ska bytas ut mot sin vilja. För att den gode mannen ska bli utbytt mot sin vilja måste hon eller han vara olämplig för uppdraget. En god man kan bedömas som olämplig för uppdraget om hen inte har skött sitt uppdrag utifrån vad som är bäst för dig och vad som ingår i den gode mannens uppdrag.

Den gode mannen kan anses olämplig om hen till exempel

 • inte har skött din ekonomi eller dina myndighetskontakter på ett bra sätt
 • betett sig olämpligt mot dig
 • har begått brott.
 • har fått skulder
 • av annat skäl förlorat överförmyndarförvaltningens förtroende att fortsätta som god man.

Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för den som har en god man.

Hur hanterar överförmyndarförvaltningen klagomål på god man?

Du som inte själv har god man och som inte heller är närmast anhörig kan lämna klagomål mot en god man. Det kan du göra både i tjänsten eller som privatperson, gärna genom att använda blanketten. Kom ihåg att beskriva varför du vill att vi ska byta god man.

När vi får in ett klagomål mot en god man eller om en god man vill fortsätta som god man utreder vi den gode mannens lämplighet. Vi kontaktar den gode mannen och den som har god man. Ibland kontaktas också anhöriga, socialtjänst och andra myndigheter. Eftersom det råder sekretess hos oss kan du inte få någon återkoppling på vad vårt beslut blev. Sekretessen gäller både för information om den som har god man och den som är god man. Sekretessen finns för att skydda personuppgifter som kan vara känsliga för de personerna.

Mer information finner du under rubriken När överförmyndarförvaltningen får in en ansökan om byte av god man.

Begäran om entledigande

Som ställföreträdare har du rätt att själv begära ditt entledigande från uppdraget. När vi har mottagit din begäran om att bli entledigad så kommer vi att börja söka efter en ny ställföreträdare. För att underlätta rekrytering av din ersättare är det bra om du beskriver uppdraget så mycket som möjligt på blanketten.

Det är viktigt att komma ihåg att du kvarstår som ställföreträdare till dess att Överförmyndarförvaltningen har hittat en ny ställföreträdare som tar över uppdraget och du får hem ett bytesbeslut.

Begäran om entledigande (pdf)

Vem blir ny god man?

När det är klart att den gode mannen ska bytas ut går det till på samma sätt som när den gode mannen utsågs från början.

Den som har en god man, är närmast anhörig till den som har god man och andra personer kan lämna förslag på vem som ska bli god man. Vi behöver då personuppgifter och kontaktuppgifter till den föreslagne gode mannen så att vi kan kontakta henne eller honom och så att vi kan bedöma om den personen är lämplig att bli god man.

För att utreda om en person är lämplig som god man gör vi bland annat följande:

 • Vi gör en kontroll i polisens belastningsregister.
 • Vi tar en kreditupplysning.
 • Ibland görs en mer omfattande utredning genom att kontakta socialtjänsten eller andra myndigheter.

Den som ska få en god man får också lämna sina synpunkter på den föreslagne gode mannen. Det kan också vara aktuellt att höra den enskildes make, sambo, barn eller vårdinrättning för att avgöra om en god man är lämplig.

Finns det inte inte ett förslag på en ny god man söker vi efter en lämplig god man bland de gode män som vi redan har bedömt lämpliga för att ta uppdrag hos oss. Du som har en god man får tillfälle att tycka till om den nya personen innan den utses till ny god man för dig. Är det lämpligt får även dina anhöriga tycka till.

Uppdaterad