Du som är god man

Som god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

Praktisk information

I vårt introduktionsmaterial får du vägledning och stöd i ditt arbete. Materialet är framtaget för nya gode män och förvaltare, men det kan även vara till nytta för dig som har haft ditt uppdrag en längre tid. Du kan bland annat läsa om vad som är viktigt att känna till när du sköter huvudmannens ekonomi samt hur det fungerar med årsräkning och arvode.

Introduktionsmaterial för god man i Stockholms stad (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarförvaltningen. Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter.

Du är skyldig att komma in med årsräkningen för föregående år före den 1 mars varje år. Anstånd kan endast ges om du har särskilda skäl, till exempel vid svårare sjukdom. Begäran om anstånd ska skickas in före den 1 mars.

Inkomna årsräkningar för redovisningsår 2020: 5 397 stycken. Färdiggranskade årsräkningar per den 20 september 2021 är 4 262 stycken, vilket motsvarar 79 procent. Nu granskas årsräkningar som inkom den 10–31 mars 2021.

En ställföreträdare har rätt till ett visst arvode för uppdraget hur mycket beror på omfattningen av uppdraget, man har rätt till bilersättning och även ersättning för utgifter som är en schablonersättning på två procent av basbeloppet.

Huvudregeln är att huvudmannen ska betala ditt arvode om hens tillgångar överstiger två gånger basbeloppet eller inkomsterna överstiger 2,65 gånger basbeloppet. Annars betalas arvodet av kommunen. Du kommer även få ett skriftligt beslut hemskickat till dig där det står vem som står för arvodet. När du har fått hem beslutet så kan du ta ut ditt arvode.

Arbetsgivaravgifter och skatter

På Skatteverkets webbplats finns information om vad som gäller om det till exempel är huvudmannen som ska betala ditt arvode.

Beslut om arvode

Överförmyndarförvaltningen fattar beslut om arvode baserat på de underlag som inkommit till förvaltningen. Beslut om arvode skickas ut till ställföreträdare som ska få betalt av överförmyndarförvaltningen.

Utbetalningsmetod

Om du har ett personkonto hos Nordea sätts ditt arvode in där automatiskt. Har du en annan bank måste du anmäla detta till Nordea. Det gör du enklast via Nordeas webbplats. Det tar ett antal bankdagar för detta att börja fungera så var ute i gott om tid. 

Utbetalningen bokförs på bankkonto med texten ”lön”. Om ditt arvode betalas av kommunen, kommer det inte stå för vilken huvudman du fått arvode, om du är god man för fler än en person. Du kan däremot stämma av summorna utifrån det besked om arvode som skickas ut till dig via post.

Om du inte har något bankkonto får du ett utbetalningskort istället. 

Lönebesked

Lönebesked skickas inte automatiskt hem till dig. Du ansvarar själv för att beställa det elektroniskt. Har du ett lönekonto vid Nordea eller Swedbank får du ditt e-lönebesked direkt i din internetbank. I andra fall får du registrera dig vid Kivra och där få ditt e-lönebesked.

Utbetalning av arvode, när du har fått hem ditt arvodesbeslut är detta bra att känna till

En gång per månad förs information över till stadens lönesystem. Lönebesked skickas senast ut en dag innan utbetalning. 

Arvodesbeslut som fattas innan den 5 varje månad kommer att betalas ut runt den 15 samma månad.

Om du inte fått utbetalningen

Om du har fått beslut om arvode och du borde ha fått en utbetalning enligt ovan så kan du kontakta överförmyndarförvaltningen. Du behöver ange vilket akt det gäller, ditt personnummer och vilken utbetalning. Ange gärna datumet för Beslut om arvode.

Om du har fått beslut om arvode och fått ett lönebesked där det står att utbetalning skett kontakta Nordea för att eftersöka din utbetalning. Du behöver ange personnummer och att det gäller arvode från Stockholms stad. Tänk på att utbetalningen bokförs på eventuellt bankkonto med texten ”lön”.

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss.

Så här ansöker du om bilersättning

Fyll i en resejournal med

 • datum för resan
 • hur lång tid resan tog
 • avstånd i kilometer (om du kört bil)
 • resväg
 • färdsätt (exempelvis bil, buss, tåg)
 • anledning till resan.

Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem.

Du lämnar in resejournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

Du har rätt till bilersättning, 18,50 kroner per mil,  vid resor som behövs för uppdraget. Du måste fylla i en körjournal där varje resa framgår. Körjournalen skickas in tillsammans med årsräkningen och/eller redogörelsen.

Beslut om ersättning

Överförmyndarförvaltningen beslutar om du får ersättning för resan. Vi beslutar samtidigt om det är din huvudman eller Stockholms stad som ska betala ersättningen.

Du får besked om ersättning när din årsräkning eller redogörelse för utfört uppdrag är granskad.

Här hittar du information om hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier. Det finns också en lista med fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar och yrkesverksamma.

Överförmyndarförvaltningen får in många frågor gällande läget på börsen och hur man som ställföreträdare ska tänka kring att avvakta eller sälja fonder och aktier.

En ställföreträdare ska alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Överförmyndarförvaltningen ger inte ekonomisk rådgivning. Du som ställföreträdare bör vid osäkerhet vända dig till bankens rådgivare för att få stöd.

När det gäller försäljning av aktier och fonder finns inget lagkrav på att överförmyndaren ska samtycka till detta. Anledningen är just att det ska kunna gå att göra snabbt utan att det krävs samtycke.

Pengarna ska alltid sättas in på ett spärrat konto direkt av banken vid en försäljning. Vill du som ställföreträdare sedan omplacera i nya aktier eller fonder gäller som vanligt att överförmyndarens samtycke krävs utom när det gäller vissa värdepappersfonder. När samtycke krävs behöver du lämna in en ansökan för detta.

Blanketter, information och checklistor för både förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer finns samlat på en egen sida. 

Vilka regler gäller för god mans skadeståndsskyldighet?

God man eller förvaltare kan bli skadeståndsskyldig om de uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar ekonomisk skada för sin huvudman. Detta regleras i föräldrabalken 12:14. Skulle överförmyndarförvaltningen granskat årsräkningen med anmärkning, ökar huvudmannens möjlighet att får framgång i den processen. Ställföreträdaren kan, enligt FB 16:6, vända sig till tingsrätten och begära frihet från skadestånd.

Vid bedömning av eventuellt uppsåt (om det varit med avsikt) eller vårdslöshet (inte iakttagit tillräcklig försiktighet) kan det vara bra att ha några av föräldrabalkens regler i åtanke:

 • Godmanskapet är frivilligt och samtycke ska ges från enskild (undantaget vardaglig skötsel och om samtycke inte kan ges).
 • Ställföreträdare ska redovisa uttag, hålla ordning på utgifter med mera.
 • Ställföreträdare ska vidta åtgärder som bäst gagnar den enskilde (12:2).
 • Ställföreträdare ska vidta åtgärder för huvudmannens nytta (12:4).
 • Medel ska placeras säkert med skälig avkastning (16:1).
 • Ställföreträdare ska inte sammanblanda sina och huvudmannens medel (12:6).
 • Ställföreträdare ska höra anhöriga inför större förvaltningsåtgärder om detta lämpligen kan ske.
 • Ställföreträdare ska iaktta jävsregler (12:8).
 • Ställföreträdare får inte medverka till att ge bort huvudmannens egendom (14:12).
 • Inhämta samtycke vid åtgärder i dödsbo och arvskifte (15:4 och 5).

En begäran om skadestånd kan lämnas av behörig, exempelvis huvudmannen, inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om så inte sker inom den tiden är rätten förlorad. Detta gäller inte, om gode mannen/förvaltaren har gjort sig skyldig till brott, då är preskriptionstiden 10 år.

Det är en god idé att teckna en ansvarsförsäkring som gäller i uppdraget

Det finns inte något försäkringsskydd som ersätter de skadeståndsanspråk som huvudmannen kan ställa mot sin gode man. Eftersom det är huvudmannen som är den gode mannens uppdragsgivare gäller varken kommunens försäkringar eller den hemförsäkring du kanske har som privatperson. Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser och du kan bli stämd. Då måste du som ansvarig betala med eget kapital. Du har dock möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Bland annat Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare och Stockholms läns god mans- och förvaltarförening erbjuder försäkringar för gode män.

Läs även

Uppdaterad