Du som är god man

Som ställföreträdare, det vill säga god man eller förvaltare, gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

Är du ny i rollen som god man eller förvaltare?

I vårt introduktionsmaterial får du vägledning och stöd i ditt arbete. Materialet är framtaget för nya gode män och förvaltare, men det kan även vara till nytta för dig som har haft ditt uppdrag en längre tid. Du kan bland annat läsa om vad som är viktigt att känna till när du tar hand om huvudmannens ekonomi eller hur det fungerar med årsräkning och arvode.

Introduktionsmaterial (pdf)

Din roll som ställföreträdare

Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarförvaltningen. Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter.

Du måste lämna in årsräkningen för föregående år före den 1 mars varje år. Anstånd kan endast ges om du har särskilda skäl, till exempel vid svårare sjukdom. Begäran om anstånd ska skickas in före den 1 mars.

Om du inte begärt arvode skickas ingen bekräftelse ut när granskningen av årsräkningen är klar. Om något skulle saknas kontaktar vi dig för att komplettera underlaget. Får du ingen återkoppling har årsräkningen granskats utan anmärkning.

Handläggningstid för årsräkning

En komplett ifylld årsräkning med underlag som styrker beloppen får en kortare handläggningstid då vi inte behöver begära en komplettering av dig som ställföreträdare.

 • På grund av låg bemanning under sommaren kommer överförmyndarförvaltningen att pausa granskningen av årsredovisningarna under veckorna 28–32. 

Årets granskning har kommit igång senare än vanligt på grund av föregående års flytt och byte av ärendehanteringssystem. Förvaltningen beklagar detta och har vidtagit åtgärder för att nästa års granskning ska komma igång tidigare och för att granskningen i år ska gå snabbare.
 
Vi uppdaterar här var tredje vecka hur granskningen fortskrider. Förvaltningen har svårt att ge närmare besked om handläggningstid utöver denna information. Har du någon annan fråga gällande årsredovisning eller viten är du välkommen att mejla vår funktionsbrevlåda.

Granskning enligt turordning

Årsredovisningen granskas i huvudsak i turordning utifrån när den kom in. 

Exempel på undantag från turordningen:

 • Årsredovisning där ställföreträdaren begärt arvode granskas före de som inte begärt arvode.
 • Årsräkningar som valts ut för djupgranskning vilket gör att granskningen kan ta längre tid.
 • Årsredovisningar för ställföreträdare med många uppdrag hanteras i en parallell turordning.

Överförmyndarförvaltningen får in många frågor om läget på börsen och hur man som ställföreträdare ska tänka kring att avvakta eller sälja fonder och aktier. Vi ger inte ekonomisk rådgivning. Du som ställföreträdare bör vid osäkerhet vända dig till bankens rådgivare för att få stöd.

Vid försäljning av aktier och fonder finns inget lagkrav på att överförmyndarförvaltningen ska samtycka till detta. Pengarna ska alltid sättas in på ett spärrat konto direkt av banken vid en försäljning.

Vill du som ställföreträdare sedan omplacera i nya aktier eller värdepappersfonder krävs överförmyndarens samtycke. Då behöver du lämna in en ansökan. Dock krävs inte samtycke för alla värdepappersfonder.

Vilka regler gäller för god mans skadeståndsskyldighet?

Som god man eller förvaltare kan du bli skadeståndsskyldig om du avsiktligen eller av vårdslöshet orsakar ekonomisk skada för din huvudman. Detta regleras i föräldrabalken 12:14.

Skulle årsräkningen ha fått en anmärkning av överförmyndarförvaltningen vägs detta in i beslutet om skadestånd. Ställföreträdaren kan, enligt föräldrabalken 16:6, vända sig till tingsrätten och begära frihet från skadestånd.

Om du bedöms ha orsakat ekonomisk skada med flit eller genom vårdslöst beteende kan det vara bra att ha några av föräldrabalkens regler i åtanke:

 • Godmanskapet är frivilligt och samtycke ska ges från huvudmannen (undantaget vardaglig skötsel och om samtycke inte kan ges).
 • Ställföreträdare ska redovisa uttag, hålla ordning på utgifter med mera.
 • Ställföreträdare ska vidta åtgärder som bäst gagnar huvudmannen.
 • Ställföreträdare ska vidta åtgärder för huvudmannens nytta.
 • Medel ska placeras säkert med skälig avkastning.
 • Ställföreträdare ska inte sammanblanda sina och huvudmannens medel.
 • Ställföreträdare ska höra anhöriga inför större förvaltningsåtgärder om det är möjligt.
 • Ställföreträdare ska iaktta jävsregler.
 • Ställföreträdare får inte medverka till att ge bort huvudmannens egendom.
 • Inhämta samtycke vid åtgärder i dödsbo och arvskifte.

Tidsgräns för begäran av skadestånd

En begäran om skadestånd kan lämnas av en behörig person, exempelvis huvudmannen, inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om begäran inte lämnas in innan dess är rätten förlorad. Detta gäller inte om gode mannen/förvaltaren har gjort sig skyldig till brott. Då är preskriptionstiden 10 år.

En god idé att teckna en ansvarsförsäkring 

Det finns inte något försäkringsskydd som ersätter skadeståndsanspråk från huvudmannen mot sin gode man. Eftersom huvudmannen är uppdragsgivare gäller varken kommunens försäkringar eller den hemförsäkring du kanske har som privatperson.

Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser och du kan bli stämd. Då måste du som ansvarig betala med eget kapital. Du har dock möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring. Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare och Stockholms läns god mans- och förvaltarförening erbjuder försäkringar för gode män.

Som ställföreträdare har du rätt till ett visst arvode för uppdraget. Hur mycket beror på omfattningen av uppdraget. Du har även rätt till bilersättning och ersättning för utgifter i uppdraget. För en utgift kan du få en schablonersättning på två procent av basbeloppet.

Huvudmannen ska betala ditt arvode om hen har tillgångar som överstiger 2 gånger basbeloppet, eller inkomster som överstiger 2,65 gånger basbeloppet. Annars betalas arvodet av kommunen. Du kommer att få ett skriftligt beslut hemskickat där det står vem som står för arvodet. Först när du har fått hem beslutet kan du ta ut ditt arvode.

Arbetsgivaravgifter och skatter

På Skatteverkets webbplats finns mer information om ditt arvode.

Beslut om arvode

Överförmyndarförvaltningen fattar beslut om arvode baserat på de underlag som du skickat in till förvaltningen. Beslut om arvode skickas ut till ställföreträdare som ska få betalt av överförmyndarförvaltningen.

Utbetalningssätt

Om du har ett personkonto hos Nordea sätts ditt arvode in där automatiskt. Har du en annan bank måste du anmäla detta till Nordea. Det gör du enklast via Nordeas webbplats.

Utbetalningen bokförs på bankkonto med texten ”lön”. Om ditt arvode betalas av kommunen kommer det inte stå för vilken huvudman du fått arvode, även om du är god man för fler än en person. 

Om du inte har något bankkonto får du ett utbetalningskort istället. 

Lönebesked

Lönebesked skickas inte automatiskt hem till dig. Du ansvarar själv för att beställa det elektroniskt. Har du ett lönekonto vid Nordea eller Swedbank får du ditt e-lönebesked direkt i din internetbank. Annars kan du få ditt lönebesked i Kivra.

Lönebesked skickas senast ut en dag innan din lön betalas ut. 

Arvodesbeslut som fattas innan den 5:e varje månad kommer att betalas ut vid den 15:e samma månad.

Om du inte fått utbetalningen

Har du fått beslut om arvode men ingen utbetalning? Då kan du kontakta oss på överförmyndarförvaltningen. Du behöver ange vilket uppdrag det gäller, ditt personnummer och vilken utbetalning du saknar. Ange gärna datumet för beslut om arvode.

Har du fått beslut om arvode och ett lönebesked kan du kontakta Nordea om din saknade utbetalning. Ange ditt personnummer och att det gäller ett arvode från Stockholms stad. Tänk på att utbetalningen bokförs på ditt bankkonto med texten ”lön”.

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna, men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss.

Så här ansöker du om reseersättning

Fyll i en resejournal med

 • datum för resan
 • resans längd i tid
 • avstånd i kilometer 
 • resväg
 • färdsätt 
 • anledning till resan.

Spara kvitton och biljetter, då dessa ibland behöver uppvisas. Du lämnar in resejournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

För bilresor som utförs i uppdraget har du rätt till 25 kronor per mil. Du måste föra en körjournal över varje resa för att få ut ersättningen.

Länk till körjournal

Beslut om ersättning

Överförmyndarförvaltningen beslutar om du får ersättning för dina resor. Vi beslutar samtidigt om det är din huvudman eller Stockholms stad som ska betala ersättningen.

Du får besked om ersättning när din årsräkning eller redogörelse för utfört uppdrag är granskad.

En god man eller förvaltare som avslutar sitt uppdrag är normalt skyldig att lämna en sluträkning till överförmyndarförvaltningen. Sluträkningen ska innehålla en redogörelse för förvaltningen under året, fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde.

Informera dina anhöriga om ditt uppdrag

Du som god man eller förvaltare bör informera dina närmast anhöriga om vilka skyldigheter de har vid ett eventuellt dödsfall. De behöver även veta var alla papper, verifikationer och annan information förvaras så att de kan göra en sluträkning.

Redovisningsskyldigheten för anhöriga finns eftersom det är viktigt att kunna kontrollera att allt gått rätt till under den avlidne ställföreträdarens uppdrag.

Om dödsboet har svårt att upprätta en sluträkning kan man kontakta överförmyndarförvaltningen.

Befrielse från redovisningsskyldighet för ställföreträdarens dödsbo

Överförmyndarförvaltningen kan besluta om att dödsboet inte behöver lämna sluträkning, eller att sluträkningen kan lämnas in i förenklad form.

Beslutet baseras på:

 • dödsboets och den enskildes förhållanden
 • tillgångarnas art eller värde
 • om det finns särskilda skäl i övrigt.

Ersättning för utgifter vid upprättandet av en sluträkning

Dödsboet efter god man eller förvaltare har rätt till ersättning för de utgifter som varit nödvändiga för att upprätta en sluträkning över huvudmannens egendom.

Överförmyndarförvaltningen ska i varje enskilt fall bedöma om utgiften har varit nödvändig. I huvudsak ska ersättningen betalas av huvudmannens medel.

Resurser för ditt uppdrag

Gör en beställning av teckenspråks-, dövblind- eller språktolk. Du får bekräftelse via din mejl efter cirka tre arbetsdagar.

Här hittar du information om hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier. Det finns också en lista med fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar och yrkesverksamma.

Du hittar blanketter, information och checklistor för förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer på länken nedan. 

Kronofogden har en kostnadsfri webbutbildning om skulder. Utbildningen riktar sig till dig som möter personer som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem. Det kan vara personal som arbetar i kommunen men också gode män och förvaltare enligt Kronofogden.

Utbildningen ger mer kunskap om

 • överskuldsättning
 • hur livshändelser kan påverka ekonomin
 • Kronofogdens roll
 • vilka som har skulder hos Kronofogden
 • skuldens väg
 • skuldsanering
 • vräkning.

Den komprimerade webbutbildningen tar cirka 35 minuter att genomföra. Du behöver ingen inloggning och du kan göra den när det passar dig.

Läs även

Uppdaterad