God man för ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

Socialtjänsten ska utreda de ensamkommande barnens behov av stöd, placeringsform och andra insatser. Socialtjänsten ansvarar för att anmäla behov av god man för ensamkommande hos Överförmyndaren. Denna anmälan ska skickas till Överförmyndarförvaltningen tillsammans med eventuell bilaga från Migrationsverket.

Blanketten nedan ska endast användas när barnet inte tidigare har haft någon god man. Om barnet flyttar till Stockholm från en annan kommun sker i stället ett byte av god man. Den gode mannen i den tidigare kommunen kan i vissa fall fortsätta som god man. I de flesta fall bör dock den gode mannen begära sig entledigad hos Stockholms överförmyndarförvaltning.

Anmälan om god man för ensamkommande (pdf)

Gode mannens uppgift

Den gode mannens uppgifter är att

  • se till så att barnet får det stöd som hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige
  • exempelvis hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och ansöka om aktuella bidrag (studiestöd)
  • se till så att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när hen behöver det.

Företrädare för barnet

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Hen representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.

Uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl samhället som barnet. Mer information finns under blanketter, rubriken Information och dokument.

Beroende på var barnet befinner sig i asylprocessen är uppdraget som barnets företrädare lite olika. En god man för ensamkommande barn utan uppehållstillstånd hjälper till exempel till i kontakter med Migrationsverket. När barnet har fått uppehållstillstånd ska den gode mannen arbeta för att barnet integreras i samhället.

Granskning av utfört uppdrag av gode män

Använd alltid de redogörelseblanketter som du hittar längre ner på sidan under blanketter.

Om vi får in en redogörelse på äldre versioner av blanketterna kommer vi tyvärr behöva skicka tillbaka den och be dig om att redovisa ditt uppdrag på nytt på de nya blanketterna.

Granskningsläge

Förvaltningen granskar löpande inkomna redogörelser som gäller uppdrag som god man för ensankommande barn. Om en redogörelse inte är komplett ifylld kommer vi att begära in komplettering innan arvode betalas ut. Vi granskar i turordning utifrån ankomstdatum.

Har du ännu inte fått ett arvodesbeslut kan det bero på att din redogörelse inkom sent eller att förvaltningen granskar vissa redogörelser mer fördjupat.
Vi hör av oss till dig om en komplettering behöver göras.

Vi granskar löpande slutredogörelser för de barn som har fyllt 18 år eller bedömts som myndiga eller där godmanskapet upphört av andra skäl.

Kom ihåg att alltid slutredogöra för ditt uppdrag när barnet fyller 18 år. Du ska redogöra för uppdraget fram till dagen då barnet blir myndig. Avslutas ditt uppdrag genom beslut från överförmyndarförvaltningen, redovisar du fram till beslutsdatum då godmanskapet upphörde.

Klagomål och byten

Överförmyndarförvaltningen utreder alla inkomna klagomål gällande gode män. Om du vill lämna ett klagomål är det viktigt att du specificerar vad som har hänt eller på vilket sätt som du anser att den gode mannen inte uppfyller sitt uppdrag. Använd gärna blanketten Ansökan om byte av god man som du hittar längre ner på sidan. Det förekommer att vi låter den gode mannen yttra sig över det inkomna klagomålet.

Eftersom det råder sekretess i dessa utredningar kan du som anmälare inte alltid få information om hur det går i ärendet.

Utbildningar och nyhetsbrev

Överförmyndarförvaltningen anordnar utbildningar för gode män och skickar ut nyhetsbrev ett par gånger per år. Såväl nyhetsbrev som utbildningsinbjudan skickas via mejl. Se till så att vi har din uppdaterade e-postadress. Nyhetsbreven lägger vi också upp här på webbplatsen.

Tolk

I början av barnets tid i Sverige kan du som god man behöva en tolk när ni ska träffas.

Du behöver vara ute cirka fyra dagar i förväg. Det beror på att vi behöver kontakta en tolkförmedling som i sin tur tar fram en tolk som motsvarar dina behov. Du kan alltså inte själv boka tolken utan detta måste ske genom förvaltningen eftersom Stockholms stad har avtal med olika tolkförmedlingar.

Överförmyndarförvaltningen bokar bara tolk för möten mellan dig som är god man och barnet. Barnets boende, Migrationsverket, skolan eller biträdet bokar själva tolk för sina möten/samtal med barnet.

Läs även

Uppdaterad