Guide

Start av uppdrag

När du blivit förordnad god man eller förvaltare ansvarar du för en del åtgärder. Här är en checklista till stöd för dig när du ska komma igång.

Skicka in dokument

Vid helt nytt uppdrag ska du inom två månader från start skicka in förteckning, släktutredning och dokument från banken som listar alla huvudmannens bankkonton.

Vid byte, om du tar över ett uppdrag från någon annan ställföreträdare, ska föregående ställföreträdare skicka in en sluträkning till överförmyndarförvaltningen. Du får en kopia av sluträkningen när den är granskad och klar.

Observera, att ekonomisk redovisning (förteckning, årsräkning, sluträkning, bankkonton etcetera) är endast aktuell om uppdraget omfattas av förvalta egendom.

Träffa huvudmannen

Boka en träff med huvudmannen. Ibland har huvudmannen väntat länge på att få en god man eller förvaltare och det kan finnas viktiga saker för dig att ordna. Du bör därför omgående kontakta din huvudman för att bilda dig en uppfattning av din huvudmans behov och vad han eller hon värdesätter och vill prioritera.

Kom överens om rutiner och besök. Ta reda på vem som är huvudmannens närmaste anhöriga och anteckna namn och kontaktuppgifter.

Se över post och adressändring

Gå igenom huvudmannens kvarliggande post. Om du bedömer det lämpligt anmäl tillfällig eftersändning.

Ansök om särskild postadress hos Skatteverket. Under förutsättning att huvudmannen ger sitt samtycke. Tänk på att du kan behöva meddela företag och bolag separat.

Se till att huvudmannen är rätt folkbokförd. Anmäl rätt adress till Skatteverket.

Informera om god man eller förvaltare

Informera om att det finns en god man eller förvaltare. Meddela omgående bank, myndigheter och boende om ditt förordnade. Skanna in registerutdraget och mejla det vidare.

Det kan vara bråttom för att obetalda räkningar inte ska skickas till inkasso eller för att huvudmannen inte ska vräkas från sin bostad. Meddela anhöriga om det finns behov av det och huvudmannen samtycker.

Kontrollera hemförsäkring

Finns det en hemförsäkring? Behövs någon förändring göras? Om huvudmannen inte har någon hemförsäkring ska du hjälpa till att teckna en sådan.

Gå igenom tillgångar och bankrutiner

Ta reda på vilka banktillgångar huvudmannen har och få en överblick över huvudmannens samtliga konton. Besök banken och se över vilka konton huvudmannen har. Begär utdrag som visar huvudmannens tillgodohavanden på förordnandedagen. Bestäm vilket konto du ska använda som transaktionskonto.

Skapa rutiner för betalning av fakturor och överföring till huvudmannen. Om möjligt använd internetbank.

Hjälp huvudmannen återkalla eventuella fullmakter. Om detta inte är möjligt på grund av huvudmannens hälsotillstånd kan du öppna ett nytt transaktionskonto eventuellt på en annan bank.

Kartlägg vilka andra tillgångar huvudmannen har. På deklarationen kan du se innehav av fastighet och senaste taxeringsvärdet.

Skulder

Ta reda på om huvudmannen har skulder. Kontrollera med banker eller andra kreditinstitut. Kontakta kronofogdemyndigheten och inkassobolag. Begär utdrag.

Fickpengar

Vill huvudmannen ha ett eget bankkort för fickpengar kan du öppna ett extra konto. Prata med din huvudman. Hen kanske föredrar kontanter. Det är viktigt att samarbetet fungerar. Huvudmannen har rätt till alla bankkonton (gäller endast godmanskap). Du som ställföreträdare ska endast komma åt transaktionskontot. Övriga konton ska spärras för dig, för huvudmannens trygghet.

Om du behöver lämna fickpengar i kontanter behöver du få en kvittens från din huvudman alternativ boendepersonal att han eller hon har mottagit pengarna.

Gör en budget och rutin för löpande bokföring

Gör upp en budget. I mer komplicerade fall kan du kontakta stadsdelsförvaltningens budget- och skuldrådgivare.

Skapa en rutin för löpande bokföring. Du behöver löpande föra kassabok över din huvudmans ekonomi. Det finns olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att använda sig av. För också löpnande anteckningar för sådant som inte har med ekonomin att göra.

Strukturera verifikat. För din egen del och för att underlätta för din redovisning bör du sortera alla underlag som exempelvis kvitton och fakturor. Alla underlag ska sparas i tre år efter att uppdraget upphört.

Gå igenom ersättningar och insatser

Meddela inkomstuppgifter till kommunen i de fall huvudmannen har avgiftsbelagda insatser, till exempel hemtjänst. Detta ska göras årligen.

Undersök huvudmannens rätt till ersättningar och insatser för

 • Försäkringskassan
  • sjuk-/aktivitetsersättning
  • merkostnadsersättning
  • bostadsbidrag eller bostadstillägg.
 • Kommunen
  • insatser enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)
  • bostadsanpassningsbidrag
  • försörjningsstöd (vid dålig ekonomi)
  • pension
  • andra relevanta ersättningar.