God man för ensamkommande barn utan uppehållstillstånd

När du är god man för ett ensamkommande barn som inte fått permanent uppehållstillstånd ser du till att barnet får det stöd som hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

Lämna in en tillgångsförteckning

När du börjar ditt uppdrag som god man ska du lämna in en tillgångsförteckning. Förteckningen ska lämnas in inom två månader efter att du har fått ditt uppdrag. I förteckningen tar du upp barnets samtliga kända tillgångar. Här skriver du också upp om barnet har några inkomster och en plan för barnets försörjning.

Förteckning SFV (pdf)

Redovisa uppdraget

Du som är god man till ett barn som inte har fått uppehållstillstånd måste två gånger per år lämna in en redogörelse till överförmyndarförvaltningen. När du ska lämna in redogörelsen framgår av tabellen nedan. 

Då ska du redovisa ditt uppdrag
Period Lämnas in senast
Januari–juni 31 juli
Juli–december 31 januari året efter

I redogörelsen redovisar du ditt uppdrag. Det är viktigt att du använder rätt blankett. 

Redogörelseblankett, ensamkommande barn som väntar på beslut om uppehållstillstånd (pdf)

I samband med att du lämnar din redogörelse har du också möjlighet att begära arvode. Observera att du måste lämna in redogörelsen även om du inte vill ha något arvode.

Vi på överförmyndarförvaltningen utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redogörelse. Hur ofta du ska redovisa ditt uppdrag och vad du har rätt att få i arvode skiljer sig åt beroende på om barnet har fått uppehållstillstånd eller inte.

Arvode och kostnadsersättningar

Arvodet är 2 000 kronor per månad. Du kan även få kostnadsersättning för vissa utgifter som du inte behöver styrka, exempelvis för frimärken, kopieringskostnader och parkeringsavgifter.

Kostnadsersättningen uppgår till 2 % per månad. Arvode och kostnadsersättning betalas ut två gånger per år enligt tabellen nedan under förutsättning att du lämnat in din redogörelse i tid.

Utbetalning av arvode
Beslutsdatum Typ Utbetalningsdatum
1:a–5:e Ställföreträdare för ensamkommande barn utan permanent uppehållstillstånd 15:e i samma månad
6:e–31:a Ställföreträdare för ensamkommande barn utan permanent uppehållstillstånd 15:e i månaden efter

Beslutsdatum i tabellen ovan avser det datum som står på det arvodesbeslut som skickas hem till dig. Det är detta datum som avgör när ditt arvode kommer att betalas ut.

Exempel: Påbörjar du ditt uppdrag i mitten av april ska du redovisa för perioden från det datum då du fick ditt uppdrag till den 30 juni. Redovisningen ska då lämnas till överförmyndarförvaltningen senast den 31 juli.

Observera att arvodet kan sänkas om du lämnar in din redovisning för sent. Tabellen nedan visar hur många procent arvodet sänks av en för sent inkommen redovisning, samt vilka andra orsaker som kan leda till en sänkning av arvodet.

Sänkt arvode
Skäl för sänkning av arvode Sänkning
Redovisningen kommer in 1 dag–2 månader för sent 5 %
Redovisningen kommer in 3–6 månader för sent 33,3 %
Redovisningen kommer in 7–12 månader för sent 67,7 %
Redovisningen kommer in mer än 12 månader för sent 75 %
Redovisningen innehåller så många fel att tillsynen försvåras 50 %
Uppdraget är utfört på ett sådant sätt att nämnden entledigar ställföreträdaren och nämnden beslutar om ärendet 75 %

Uppdaterad