Anvisningar för årsräkning och sluträkning

Årsräkning och redogörelse ska lämnas in till överförmyndarförvaltningen före den 1 mars varje år.

Lämna in årsräkning och redogörelse underskrivna och i original. Underlag och verifikat som du lämnar in ska vara i kopior.

När ett uppdrag upphör ska du som ställföreträdare istället lämna in en sluträkning till överförmyndarförvaltningen. Sluträkningen ska lämnas senast en månad efter upphörandedagen. Det går inte att lämna in vare sig årsräkning, redogörelse eller sluträkning digitalt eller via e-post.

Verifikat, kvitton och bokföring

Du måste spara alla verifikationer och kvitton samt bokföring eller liknande som gäller din huvudmans ekonomi. Förvara dem på ett sådant sätt, och i sådan ordning, att du lätt kan ta fram dem om de efterfrågas. Överförmyndarförvaltningen kan i sin granskning behöva ta del av uppgifterna och huvudmannen själv eller släktingar kan också vilja ta del av räkenskaperna. Som ställföreträdare handlar du under skadeståndsansvar. Din redovisning är därför viktig eftersom den visar huvudmannen, anhöriga och myndigheter hur du har skött ditt uppdrag.

Anvisningar sida för sida

I blankettens övre vänstra hörn hittar du adressen till Stockholms överförmyndarförvaltning. Det är hit du ska skicka din ifyllda blankett.

För att kunna öppna pdf-filer behöver du ha installerat programmet Adobe Acrobat Reader. En del nyare webbläsare har inbyggt stöd för att visa pdf-filer men du kan i vissa fall få problem med att fylla i blanketten direkt på skärmen. Du kan ladda ned Adobe Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

Redovisningsperiod

I övre högra hörnet kryssar du i om det är en årsräkning eller sluträkning samt vilken period redovisningen gäller. Avser redovisningen ett helt år fyller du i vilket. Om ditt förordnande påbörjades under året så fyller du i det datum som ditt förordnande startade till och med den 31 december.

Om du ska upprätta en sluträkning ska du fylla i den aktuella perioden som redovisningen avser.

Föräldrar som upprättar en sluträkning skriver istället från den 1 januari till det datum när barnet blev myndigt. Observera att du måste fylla i en blankett per barn om flera barn omfattas av redovisningsplikten.

Personuppgifter

I den första rutan kryssar du i rutan för huvudman. Om du redovisar för ett barn kryssar du istället i rutan för omyndig. Fyll därefter i personuppgifterna. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt ska du ange båda adresserna.

I rutan God man/förvaltare/förmyndare fyller du i dina egna personuppgifter. Om ni är två föräldrar som båda är förmyndare ska båda fylla i sina uppgifter.

Skriv under blanketten

Datera och skriv under blanketten med bläckpenna innan du skickar in den. Är ni två föräldrar som båda är förmyndare ska båda skriva under.

Överförmyndarförvaltningens granskning

I rutan Överförmyndarförvaltningens granskning ska du inte skriva något.

A Tillgångar den 1 januari eller per förordnandedatum

Här fyller du i de tillgångar som din huvudman hade den dag redovisningen började. Siffrorna ska vara samma siffror som du lämnade i din förteckning eller föregående årsräkning. Vid ett byte fyller du i siffrorna från den tidigare ställföreträdarens sluträkning.

Fyll i huvudmannens bankkonto. Fyll i namn på banken, hela kontonumret och saldot på kontot. Kom ihåg att du bara ska redovisa det konto du som ställföreträdare har hand om. Övriga tillgångar som huvudmannen har ska du redovisa under E Övriga Tillgångar på sidan 4. Räkna samman och fyll i summan vid A.

B Inkomster under perioden

Här redovisar du skattepliktiga inkomster och andra insättningar som skett under året. De skattepliktiga inkomsterna ska redovisas före skatt, det värdet hittar du på kontrolluppgiften från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan eller eventuella arbetsgivare.

Tänk på att bostadsbidrag eller bostadstillägg inte är skattepliktiga inkomster och därför ska de redovisas som en separat post i årsräkningen. Storleken på bostadsbidrag eller bostadstillägg beslutas av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Kom ihåg att gå igenom kontoutdraget så att du inte missar några insättningar.

Exempel på inkomster är

 • pension, brutto (bifoga kontrolluppgift)
 • lön, brutto (bifoga kontrolluppgift)
 • sjukersättning, brutto (bifoga kontrolluppgift)
 • bostadsbidrag, bostadstillägg (bifoga underlag)
 • merkostnadsersättning, habilitetsersättning (bifoga underlag)
 • arv, gåva, skatteåterbäring (bifoga underlag)
 • försäljning av värdepapper
 • överföring från spärrat konto.

Föräldrar som redovisar för barn

Tänk på att barnbidraget inte är en inkomst för barnet utan ett bidrag till föräldrarna. Barnbidraget ska därför inte redovisas i årsräkningen. Om barnet däremot får hela eller delar av barnbidraget ska den summan redovisas som en inkomst.

Ett barn över 16 år som får lön för eget arbete får själv ta hand om dessa pengar. Du ska därför inte redovisa lön i årsräkningen. Det kan dock vara lämpligt att anteckna att barnet har arbetat och fått lön.

Summa A+B

I rutan längst ner skriver du in summan av A+B.

Kom ihåg

Bifoga kopior på kontrolluppgifter från

 • pension
 • andra skattepliktiga inkomster
 • underlag för icke skattepliktiga inkomster exempelvis bostadstillägg, habilitetsersättning och merkostnadsersättning.

C Betalda utgifter under perioden

Precis som med inkomsterna måste du komma ihåg att du bara ska redovisa vad som faktiskt skett på kontot under året. Tänk på att ospecificerade klumpsummor inte får förekomma.

Om en räkning har förfallit till betalning under december, men betalas först i januari nästa år, ska den utgiften inte tas med i årsräkningen.

Skatten på inkomster hittar du på kontrolluppgiften, skatt på ränta hittar du på bankens årsbesked. Eventuell kvar- eller återbetald skatt hittar du på skattsedeln.

Gå igenom kontoutdraget och fördela utgifterna rätt. Summera varje belopp för sig och för in dem på rätt ställe under utgifter.

När det gäller fickpengar ska du redovisa överföringar som har gjorts från transaktionskontot till fickpengskontot. Samma sak gäller om huvudmannen sparar i värdepapper eller fonder, då ska du ta upp dessa överföringar eller köp som en utgift.

Exempel på utgifter är

 • skatt på pension (bifoga kontrolluppgift)
 • skatt på lön (bifoga kontrolluppgift)
 • skatt på sjukersättning (bifoga kontrolluppgift)
 • hyra (bifoga en hyresavi)
 • hemtjänst, omvårdnadsavgift (bifoga representativ faktura)
 • matkostnader, pengar överförda till matkonto
 • privata medel, fickpengar överförda till huvudman (bifoga underskrivna kvittenser)
 • telefon, TV, internet, försäkring
 • sjukvård, medicin
 • köp av fonder och aktier (bifoga underlag)
 • amortering av skulder (bifoga årsbesked), bankavgift
 • arvode god man, skatt och arbetsgivaravgift.

Kom ihåg

Bifoga kopior på

 • kontoutdrag från transaktionskontot
 • underlag som styrker avdragen skatt för alla inkomster
 • underskrivna kvittenser på kontanter som du har lämnat till personal, huvudman eller annan
 • representativa fakturor på de största utgiftsposterna.

D Tillgångar den 31 december eller upphörandedatum

Här fyller du i det belopp som din huvudman har på transaktionskontot den 31 december eller det datum ditt uppdrag avslutades. Beloppet ska stämma överens med saldobesked från banken.

Saldot på transaktionskontot ska i normalfallet inte överstiga 30 000 kronor, resterande pengar ska finnas på överförmyndarspärrade konton.

Övriga tillgångar som huvudmannen har vid årets slut ska redovisas under E Övriga Tillgångar.

Summa C+D

I rutan längst ner skriver du in summan av C+D.

Stämmer redovisningen?

En indikation på att redovisningen stämmer är när tillgångarna som fanns vid periodens början (A) plus inkomsterna (B) är samma belopp som utgifterna under perioden (C) plus tillgångarna som fanns vid periodens slut (D), alltså:

A+B=C+D

Om summorna inte är lika är det något i din redovisning som inte är rätt. Kontrollera alla siffror.

E Övriga tillgångar

Här fyller du i huvudmannens övriga tillgångar, exempelvis fickpengskonto, handkassa som boende sköter, mat- och övriga konton, fastigheter, bostadsrätt, värdepapper eller värdefullare lösöre.

Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde. Ange en bostadsrätts lägenhetsnummer och föreningens namn. Ange bostadsrättens värde om det är känt. Ange fastighetsbeteckning och kommun samt taxerings- eller inköpsvärde. Bifoga års-/saldobesked för huvudmannens värdepappersinnehav samt gjorda värdepapperstransaktioner och avräkningsnotor för perioden. Bifoga även fastighetens senaste taxeringsbevis.

Fyll i tillgångarna vid periodens början och vid periodens slut.

Kom ihåg

Bifoga kopior av årsbesked/saldobesked för huvudmannens samtliga bankkonton och värdepappersinnehav vid periodens slut. Det ska tydligt framgå att alla konton utom ett är överförmyndarspärrade.

Bifoga även kopior av

 • kontoutdrag för transaktionskontot för hela perioden
 • kontoutdrag för gjorda värdepapperstransaktioner
 • avräkningsnotor för hela perioden
 • senaste taxeringsbeviset om det finns en fastighet.

F Skulder

Här skriver du in din huvudmans skulder (både per den första och den sista dagen i redovisningsperioden).

Observera att du inte får skuldsätta sin huvudman utan överförmyndarens samtycke.

Kom även ihåg att du som god man eller förvaltare inte får blanda ihop huvudmannens tillgångar med någon annans. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi.

Kom ihåg

Bifoga kopior av

 • underlag som styrker skuldernas existens och storlek. Skulderna ska styrkas med till exempel en låneavi från långivare eller Kronofogden.
 • Om det finns ett beslut om skuldsanering ska en kopia av Kronofogdens beslut skickas med.

Övriga upplysningar

Ibland kan någon post i årsräkningen behöva ytterligare förklaring. Under övriga upplysningar kan du ange sådant som är av vikt för den ekonomiska förvaltningen och för oss som ska granska din årsräkning.

Ibland kan det vara svårt att få års- eller sluträkningen att gå ihop. När en års- eller sluträkning är korrekt ifylld ska vara summorna A + B = C + D. Om det är en differens mellan dessa summor är något fel i redovisningen. I nedan informationsblad kan du se de vanligast förekommande felen i års- och sluträkningar. Du kan också se hur du kan undvika dem.

När års- eller sluträkningen inte stämmer (pdf)

Uppdaterad