Anvisningar för årsräkning och sluträkning

Årsräkningar och redogörelser ska lämnas in till överförmyndarförvaltningen före den 1 mars varje år.

När ett uppdrag upphör ska du som är ställföreträdare istället lämna in en sluträkning till överförmyndarförvaltningen. Sluträkningen ska lämnas senast en månad efter upphörandedagen.

Lämna in de ovan nämnda handlingarna underskrivna i original. Underlag/verifikat som du lämnar ska vara i kopior. Det går inte att lämna in vare sig årsräkning, redogörelse eller sluträkning digitalt eller via e-post.

Verifikat, kvitton och kassabok

Du måste spara alla verifikationer och kvitton samt kassabok eller liknande som gäller din huvudmans ekonomi. Förvara dem på ett sådant sätt, och i sådan ordning, att du lätt kan ta fram dem om de efterfrågas. Överförmyndarförvaltningen kan i sin granskning behöva ta del av uppgifterna och huvudmannen själv eller släktingar kan också vilja ta del av räkenskaperna. Som ställföreträdare handlar du under skadeståndsansvar. Din redovisning är därför viktig eftersom den visar huvudmannen, anhöriga och myndigheter hur du har skött ditt uppdrag.

Anvisningar sida för sida

I blankettens övre vänstra hörn hittar du adressen till Stockholms överförmyndarförvaltning. Det är hit du ska skicka din ifyllda blankett.

Redovisningsperiod

I övre högra hörnet kryssar du i om det är en årsräkning eller sluträkning samt vilken period redovisningen gäller. Avser redovisningen ett helt år fyller du i vilket. Om ditt förordnande påbörjades under året så fyller du i det datum som ditt förordnande startade till och med den 31 december.

Om du ska upprätta en sluträkning ska du fylla i den aktuella perioden som redovisningen avser.

Föräldrar som upprättar en sluträkning skriver istället från den 1 januari till det datum när barnet blev myndigt. Observera att du måste fylla i en blankett per barn om flera barn omfattas av redovisningsplikten.

Personuppgifter

I den första rutan kryssar du i rutan för huvudman. Om du redovisar för ett barn kryssar du istället i rutan för omyndig. Fyll därefter i personuppgifterna. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt ska du ange båda adresserna.

I rutan God man/förvaltare/förmyndare fyller du i dina egna personuppgifter. Om ni är två föräldrar som båda är förmyndare ska båda fylla i sina uppgifter.

Skriv under blanketten

Datera och skriv under blanketten med bläckpenna innan du skickar in den. Är ni två föräldrar som båda är förmyndare ska båda skriva under.

Överförmyndarens granskning

I rutan Överförmyndarens granskning ska du inte skriva något.

Tillgångar den 1 januari eller per förordnandedatum

Här fyller du i de tillgångar som din huvudman hade den dag redovisningen började. Siffrorna ska vara samma siffror som du lämnade i din förteckning eller föregående årsräkning. Vid ett byte fyller du i siffrorna från den tidigare ställföreträdarens sluträkning.

Fyll i huvudmannens bankkonton. Fyll i namn på banken, hela kontonumret och saldot på kontot. Tänk på att alla konton ska redovisas. Räkna samman och fyll i summan vid A.

Övriga tillgångar vid årets/periodens början

Om huvudmannen har ett konto för egna utgifter redovisar du det i rutan Övriga tillgångar vid årets/periodens början. Här skriver du också in konto/handkassa som boendepersonal har hand om. Du behöver inte ta upp transaktioner som görs på detta konto, däremot tar du upp överföringar till kontot som en utgift.

I denna ruta ska du också ta upp till exempel värdepapper, bostadsrätt och fastighet. Värdepapper specificerar du med antal, andelar och värde. Om det finns en bostadsrätt anger du namnet på bostadsrättsföreningen, lägenhetsnummer och dess värde om det är känt. Om det finns en fastighet anger du både dess beteckning och vilken kommun den finns i. En fastighet kan tas upp till taxerings- eller inköpsvärde.

Inkomster under perioden

Som du kanske har sett har vi fyllt i ett antal olika typer av inkomster på blanketten. Om din huvudman har haft någon av dessa under perioden redovisar du inkomsten i kolumnen Kronor. Skattepliktiga inkomster ska anges brutto, det vill säga före skatt. Om det finns flera inkomster tar du upp en inkomst per rad. Räkna samman alla inkomster under perioden och fyll i summan vid B. Exempel på inkomster är

 • pension och lön (brutto)
 • bostadstillägg/bostadsbidrag
 • andra bidrag
 • handikappersättning
 • räntor (brutto)
 • utdelning på värdepapper och fonder (vid kontantutbetalning)
 • försäljningslikvid för värdepapper, fastighet eller bostadsrätt
 • arv (bifoga kopia av bouppteckning, arvskifte, ev. testamente och insättningsbevis
 • från bank om ej insänt tidigare)
 • gåvor som huvudmannen fått
 • fondmedel
 • skatteåterbäring (som betalats ut under året).

Om du hellre vill fylla i allt själv så finns det även en års- och sluträkningsblankett utan förtryckta rader.

Föräldrar som redovisar för barn

Tänk på att barnbidraget inte är en inkomst för barnet utan ett bidrag till föräldrarna. Barnbidraget ska därför inte redovisas i årsräkningen. Om barnet däremot får hela eller delar av barnbidraget ska den summan redovisas som en inkomst.

Ett barn över 16 år som får lön för eget arbete får själv ta hand om dessa pengar. Du ska därför inte redovisa lön i årsräkningen. Det kan dock vara lämpligt att anteckna att barnet har arbetat och fått lön.

Summa A+B

I rutan längst ner skriver du in summan av A+B.

Kom ihåg

Bifoga kontrolluppgifter från

 • pension
 • andra skattepliktiga inkomster
 • underlag för icke skattepliktiga inkomster som bostadstillägg och
 • handikappersättning.

Utgifter under perioden

Här fyller du i utgifterna under perioden. Alla utgifter tas upp i redovisningen för det år/den period, de betalats. Redovisa inkomstskatten som en utgift. Om exempelvis hyra, omvårdnadsavgift och mat betalas tillsammans på samma räkning redovisar du utgifterna tillsammans. Höga ospecificerade klumpsummor får inte förekomma. Räkna samman periodens utgifter och fyll i summan vid C.

Exempel på utgifter är

 • hyra
 • omvårdnadsavgift
 • sjukvård och medicin
 • telefon och TV
 • el
 • tidningsprenumeration
 • försäkringar
 • fickpengar
 • köp av värdepapper
 • köp av fastighet eller bostadsrätt
 • preliminär skatt på pension och lön.

Om huvudmannen har betalat ditt arvode ska du redovisa utgifterna arvode, skatt och arbetsgivaravgifter separat.

Bifoga

 • kontoutdrag från transaktionskontot
 • underlag som styrker avdragen skatt för alla inkomster
 • underskrivna kvittenser på kontanter som du har lämnat till personal, huvudman eller annan
 • representativa fakturor på de största utgiftsposterna
 • gjorda investeringar, till exempel köp av bostäder, fastigheter och värdepapper.

Tillgångar den 31 december eller upphörandedatum

Här fyller du i samtliga tillgångar per den 31 december eller det datum då ditt uppdrag avslutades (till exempel genom entledigande, dödsfall eller när ett barn fyllt 18 år).

Fyll i huvudmannens bankkonton: bankens namn, hela kontonumret och saldot på kontot. Tänk på att redovisa alla huvudmannens konton. Saldot på transaktionskontot ska i normalfallet inte överstiga 30 000 kr, resterande pengar ska finnas på överförmyndarspärrade konton.

Räkna ihop tillgångarna per den 31 december eller upphörandedatum och fyll i summan vid D.

Övriga tillgångar vid periodens slut

Ett konto som endast huvudmannen använder ska du redovisa i rutan Övriga tillgångar vid periodens slut. Samma sak gäller för konto/handkassa som boendepersonal har hand om. Du behöver inte ta upp transaktionerna på detta konto. Däremot ska du ta upp överföringar till kontot som en utgift.

Övriga tillgångar avser även till exempel värdepapper, bostadsrätt och fastighet. Redovisa dem på följande sätt:

 • Värdepapper - specificera antal, andelar och värde.
 • Bostadsrätt - ange namn på bostadsrättsföreningen samt lägenhetsnummer. Ta upp bostadsrättens värde om det är känt.
 • Fastighet - ange både fastighetens beteckning och i vilken kommun den finns. En fastighet tas upp till taxerings- eller inköpsvärde.

Stämmer redovisningen?

En indikation på att redovisningen stämmer är när tillgångarna som fanns vid periodens början (A) plus inkomsterna (B) är samma belopp som utgifterna under perioden (C) plus tillgångarna som fanns vid periodens slut (D), alltså:

A+B=C+D

Om summorna inte är lika är det något i din redovisning som inte är rätt. Kontrollera alla siffror.

Kom ihåg

Bifoga årsbesked/saldobesked för huvudmannens samtliga bankkonton och värdepappersinnehav vid periodens slut. Det ska tydligt framgå att alla konton utom ett är överförmyndarspärrade.

Bifoga även

 • kontoutdrag för transaktionskontot för hela perioden
 • kontoutdrag för gjorda värdepapperstransaktioner
 • avräkningsnotor för hela perioden.

Bifoga det senaste taxeringsbeviset om det finns en fastighet.

Skulder

Här skriver du in din huvudmans skulder (både per den första och den sista dagen i redovisningsperioden). Kom i håg att bifoga underlag som styrker skuldernas existens och storlek. Det kan du göra med till exempel en låneavi från långivare eller Kronofogden. Om det finns ett beslut om skuldsanering ska du skicka med en kopia av Kronofogdens beslut.

Observera att du inte får skuldsätta sin huvudman utan överförmyndarens samtycke.

Kom även ihåg att du som god man eller förvaltare inte får blanda ihop huvudmannens tillgångar med någon annans. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi.

Bifoga underlag som styrker skuldernas existens och storlek. Skulderna ska styrkas med till exempel en låneavi från långivare eller Kronofogden. Om det finns ett beslut om skuldsanering ska en kopia av Kronofogdens beslut skickas med.

Övriga upplysningar

Ibland kan någon post i årsräkningen behöva ytterligare förklaring. Under övriga upplysningar kan du ange sådant som är av vikt för den ekonomiska förvaltningen och som är viktigt för den som granskar att känna till.

Uppdaterad