Anvisningar för förteckning för barn

Som förmyndare för ett barn kan du vara skyldig att lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder.

Förmyndare behöver upprätta en förteckning över barnets tillgångar om tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp eller äger fastighet, bostadsrättslägenhet eller tomträtt.

Förteckningen bildar en utgångspunkt för kommande redovisningar (årsräkningar), och den är grunden för din fortsatta förvaltning av barnets medel.

Vid förmyndarskap ska förteckningen ha kommit in till överförmyndarförvaltningen inom två månader efter det att barnets tillgångar översteg åtta prisbasbelopp eller egendom som ovan nämnts. Går det inte att fastställa dagen då barnets tillgångar översteg åtta prisbasbelopp, välj närmast lämpliga dag. Det är dock viktigt att alla tillgångar redovisas per samma dag.

Äger barnet tillgångar som inte förvaltas av dig som är förmyndare, utan står under särskild förvaltning, ska du ange detta i förteckningen. Underlag där det framgår vad den särskilda förvaltningen omfattar ska bifogas förteckningen.

Verifikat, kvitton och bokföring

Du måste spara alla verifikationer och kvitton samt bokföring eller liknande som gäller barnets ekonomi under ditt uppdrag. Förvara dem på ett sådant sätt, och i sådan ordning, att du lätt kan ta fram dem om de efterfrågas, tänk på att handlingarna ska sparas i tre år.

Överförmyndarförvaltningen kan i sin granskning behöva ta del av uppgifterna och barnet själv ska också framöver kunna ta del av räkenskaperna. Som förmyndare handlar du under skadeståndsansvar. Din redovisning är därför viktig eftersom den visar hur du har skött ditt uppdrag.

Blanketten

Du kan antingen fylla i blanketten genom att ladda ner den alternativt fylla i blanketten för hand efter att du skrivit ut den.

Förteckning för barn (pdf)

För att kunna öppna PDF-filer behöver du ha installerat programmet Adobe Acrobat Reader. En del nyare webbläsare har inbyggt stöd för att visa PDF-filer men du kan i vissa fall få problem med att fylla i blanketten direkt på skärmen. Du kan ladda ned Adobe Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

Förteckningen ska du lämna in i original, men de underlag som du lämnar ska vara i kopior. Det går inte att lämna in förteckningen digitalt eller via e-post, utan den ska skickas per post.

Anvisningar sida för sida

Adress

I blankettens övre vänstra hörn hittar du adressen till Stockholms överförmyndarförvaltning. Det är hit du ska skicka din ifyllda blankett.

Personuppgifter

Fyll i personuppgifterna. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt ska du ange båda adresserna. Om ni är två föräldrar som båda är förmyndare ska båda fylla i sina uppgifter.

Underteckna blanketten

Kom ihåg att skriva under blanketten! Om ni är två föräldrar som båda är förmyndare ska båda skriva under. Blanketten ska i båda fallen skrivas under med bläck- eller kulspetspenna. Observera att du skriver under förteckningen på heder och samvete.

Överförmyndarförvaltningens granskning

I rutan Överförmyndarförvaltningens granskning ska du inte skriva något.

Tillgångar

Kom ihåg att tillgångarnas värde ska styrkas med underlag per den dag som barnets tillgångar översteg åtta prisbasbelopp eller närmast lämpliga datum som du valt. Underlagen ska du bifoga till förteckningen när du lämnar den till överförmyndarförvaltningen. Till förteckningen ska du även bifoga barnets senaste inkomstdeklaration. Kom ihåg att du inte får blanda ihop barnets tillgångar med någon annan persons tillgångar.

Bankkonto/kontanter

Här ska du redovisa det konto du som förmyndare har tillgång till. Fyll i namn på banken, kontonumret och saldot på kontot. Ange tillgångarnas ursprung, om det exempelvis rör sig om pengar som sparats till barnet, arv, försäkringsutbetalning eller liknande, samt om kontot eventuellt är försett med överförmyndarspärr.

Andra tillgångar som barnet har ska redovisas under rubriken övriga tillgångar.

Övriga tillgångar

Här fyller du i barnets övriga tillgångar, exempelvis övriga sparkonton, fastigheter, bostadsrätt, värdepapper, fordringar och värdefullare lösöre.

Övriga bankkonton

Här ska du redovisa övriga bankkonton du som förmyndare har tillgång till, bifoga underlag som styrker redovisade saldo med underlag från banken.

Fastighet

Om barnet äger en eller flera fastigheter ska du ange både beteckning och vilken kommun den/de finns i. En fastighet kan tas upp till taxerings- eller inköpsvärde. Styrk ägandet med till exempel Skatteverkets beslut om fastighetstaxering.

Bostadsrätt

Ange om barnet äger en bostadsrätt. En bostadsrätt ska redovisas med ägd andel samt föreningens namn. Styrk ägandet genom utdrag från lägenhetsförteckningen. Denna får du genom att kontakta bostadsrättsföreningen. Ta upp bostadsrättens värde om det är känt.

Värdepapper

Redovisa och specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde. Styrk innehavet med saldobesked.

Fordringar

Redovisa om barnet har fordringar på någon. Bifoga en kopia på revers eller andra lånehandlingar.

Bankfack

Ange om barnet har ett bankfack.

Lösören

Lösören behöver endast redovisas om det inte är fråga om värdefulla tillgångar, såsom till exempel båt, bil, motorcykel, konst, antikviteter, möbler och samlingar. Vid behov bör en värdering göras.

Skulder

Fyll i eventuella skulder med belopp och namn på fordringsägaren. Större belopp ska styrkas med till exempel en låneavi från långivare, Kronofogden eller annan motsvarande handling.

Observera att du inte får skuldsätta barnet utan överförmyndarens samtycke.

Uppdaterad