Anvisningar för förteckning för vuxna

Gode män och förvaltare, samt förordnade förmyndare, vars uppdrag är att förvalta huvudmannens egendom, måste upprätta en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder då uppdraget påbörjas.

Förteckningen bildar en utgångspunkt för kommande redovisningar (årsräkningar), och den är grunden för din fortsatta förvaltning av huvudmannens medel.

När du ska upprätta förteckningen kan du ta hjälp av huvudmannen, om det är möjligt, för att få information om vilka tillgångar som finns och på vilken bank. Om huvudmannen inte kan redogöra för det kan du behöva kontakta flera banker för att få information.

Förteckningen ska du lämna in till överförmyndarförvaltningen senast två månader efter det datum du blev förordnad som ställföreträdare.

Verifikat, kvitton och bokföring

Du måste spara alla verifikationer och kvitton samt bokföring eller liknande som gäller din huvudmans ekonomi under ditt uppdrag. Förvara dem på ett sådant sätt, och i sådan ordning, att du lätt kan ta fram dem om de efterfrågas, tänk på att handlingarna ska sparas i tre år. Överförmyndarförvaltningen kan i sin granskning behöva ta del av uppgifterna och huvudmannen själv eller släktingar ska också kunna ta del av räkenskaperna. Som ställföreträdare handlar du under skadeståndsansvar. Din redovisning är därför viktig eftersom den visar huvudmannen, anhöriga och myndigheter hur du har skött ditt uppdrag.

Blanketten

Du kan antingen fylla i blanketten genom att ladda ner den alternativt fylla i blanketten för hand efter att du skrivit ut den.

Förteckning för vuxna (pdf)

För att kunna öppna PDF-filer behöver du ha installerat programmet Adobe Acrobat Reader. En del nyare webbläsare har inbyggt stöd för att visa PDF-filer men du kan i vissa fall få problem med att fylla i blanketten direkt på skärmen. Du kan ladda ned Adobe Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

Förteckningen ska du lämna in i original, men de underlag som du lämnar ska vara i kopior. Det går inte att lämna in förteckningen digitalt eller via e-post, utan den ska skickas per post.

Anvisningar sida för sida

Adress

I blankettens övre vänstra hörn hittar du adressen till Stockholms överförmyndarförvaltning. Det är hit du ska skicka din ifyllda blankett.

Personuppgifter

Fyll i personuppgifterna. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt ska du ange båda adresserna.

Underteckna blanketten

Kom ihåg att skriva under blanketten! Om ni är två särskilt förordnade vårdnadshavare ska båda skriva under blanketten. Blanketten ska i båda fallen skrivas under med bläck- eller kulspetspenna. Observera att du skriver under förteckningen på heder och samvete.

Överförmyndarförvaltningens granskning

I rutan Överförmyndarförvaltningens granskning ska du inte skriva något.

Förordnandedatum

Den dag tingsrätten beslutade att förordna dig som ställföreträdare kallas förordnandedag. Datumet framgår av ditt registerutdrag. I förteckningen ska du redovisa de tillgångar och skulder huvudmannen hade på förordnandedagen.

Kom ihåg att tillgångarna och deras värde ska styrkas med underlag per förordnandedagen. Underlagen ska du bifoga till förteckningen när du sedan lämnar den till överförmyndarförvaltningen.

Till förteckningen ska du även bifoga huvudmannens senaste inkomstdeklaration. Kom ihåg att du som ställföreträdare inte får blanda ihop huvudmannens tillgångar med någon annans. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi.

Tillgångar

Bankkonto/kontanter

Här ska du redovisa det konto du som ställföreträdare har tillgång till, vi kallar det för transaktionskontot. Fyll i namn på banken, kontonumret och saldot på kontot. Saldot på transaktionskontot ska i normalfallet inte överstiga 30 000 kronor, resterande pengar ska finnas på andra konton som är spärrade för dig som ställföreträdare.

Andra tillgångar som huvudmannen har ska redovisas under rubriken övriga tillgångar.

Övriga tillgångar

Här fyller du i huvudmannens övriga tillgångar, exempelvis sparkonton, fickpengskonto, handkassa som boende sköter, mat- och övriga konton, fastigheter, bostadsrätt, värdepapper, fordringar och värdefullare lösöre.

Övriga bankkonton

Här ska du redovisa övriga bankkonton du som ställföreträdare har tillgång till, bifoga underlag som styrker redovisade saldo samt att kontona är överförmyndarspärrade.

Fastighet

Om din huvudman äger en eller flera fastigheter ska du ange både beteckning och vilken kommun den/de finns i. En fastighet kan tas upp till taxerings- eller inköpsvärde. Styrk ägandet med till exempel Skatteverkets beslut om fastighetstaxering.

Bostadsrätt

Ange om din huvudman äger en bostadsrätt. En bostadsrätt ska redovisas med ägd andel samt föreningens namn. Styrk ägandet genom utdrag från lägenhetsförteckningen. Denna får du genom att kontakta bostadsrättsföreningen. Ta upp bostadsrättens värde om det är känt.

Värdepapper

Redovisa värdepapper per förordnandedagen. Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och värde per förordnandedagen. Styrk innehavet med saldobesked. Kom ihåg att bifoga underlag där det framgår att värdepapperna är överförmyndarspärrade

Fordringar

Redovisa fordringar per förordnandedagen. Bifoga en kopia på revers eller andra lånehandlingar.

Bankfack

Ange om din huvudman har ett bankfack. För att få inventera bankfacket behöver du ha huvudmannens samtycke. Kan huvudmannen inte lämna sitt samtycke vid godmanskapsärende måste en läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Om du får ett samtycke ska du anteckna vad som finns i bankfacket. Du måste ha sällskap av en anställd i banken när du inventerar bankfacket. Den bankanställda ska även underteckna inventeringslistan. 

Lösören

Lösören behöver endast anges om det är fråga om värdefulla tillgångar såsom till exempel båt, bil, motorcykel, konst, antikviteter, möbler och samlingar. Vid behov bör en värdering göras.

Skulder

Fyll i skulder per förordnandedagen. Redovisa skulder med belopp och namn på fordringsägaren. Större belopp ska styrkas med till exempel en låneavi från långivare eller Kronofogden eller annan motsvarande handling. I början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Ange då de skulder som är kända. Om det senare framkommer ytterligare skulder kan du komplettera den uppgiften när du får kännedom om den.

Observera att du inte får skuldsätta huvudmannen utan överförmyndarens samtycke.

Uppdaterad