Vad är godmanskap och förvaltarskap?

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man förordnad för sig. En person som dessutom är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” kan få en förvaltare förordnad för sig.

Skillnaden mellan att vara god man och förvaltare

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Undantaget är om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap innebär, då ska närstående ges möjlighet att yttra sig innan godmanskapet anordnas.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan till exempel handla om att en huvudman inte håller sig till den ekonomiska plan som gjorts utan istället ständigt tar ut alla pengar från bankkontot. Gode mannen kan då inte betala hyra och huvudmannen riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara att huvudmannen lätt blir lurad att ingå avtal och att ge bort pengar till ”vänner” vilket kan leda till stor skuldsättning.

Det är tingsrätten som efter en ansökan beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska beviljas eller inte. Det är ett löpande uppdrag och beviljas inte med ett visst antal timmar i månaden. Uppdraget har en ideell karaktär och utförs av en privatperson som får ett arvode.

Godmanskap

Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att tillvarata en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Personen som får hjälp av en god man kallas för huvudman.

Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. Kan huvudmannen framföra sin vilja måste god man under uppdraget ha huvudmannens samtycke i de handlingar som utförs. Gode mannen utför på så sätt sitt uppdrag tillsammans med huvudmannen.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom fullmakt eller annat.

Förvaltarskap

Förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller gåva given med särskilda villkor om att den inte omfattas av förvaltarskapet. En förälder som får förvaltare får inte längre vara förmyndare för sitt barn men det hindrar inte att föräldern eller huvudmannen även fortsatt är vårdnadshavare för barnet.

En förvaltare utför sitt uppdrag utan huvudmannens samtycke men ska i den utsträckning det är möjligt samverka med huvudmannen.

En huvudman som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Personen kan till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma om sin egen sjukvård.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas.

Förvaltarskapet består av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett förvaltarskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination med godmanskap eller bara en del i kombination med godmanskap. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre delarna.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

Reglerna om godmanskap och förvaltarskap finns i föräldrabalken.

Uppdaterad