Nyhetsbrev för ställföreträdare januari 2023

Detta nyhetsbrev riktar sig till ställföreträdare som har uppdrag i Stockholms stad.

Ett nytt år och nya utmaningar. En lågkonjunktur, stigande priser och högre elräkningar med mera ställer ställföreträdare inför nya utmaningar. För huvudmän med en begränsad ekonomi innebär detta en särskild prövning. Andra huvudmän har en god ekonomi och påverkas inte så mycket. Förutsättningarna är väldigt olika.

Överförmyndarförvaltningen höjer i år arvodena för ställföreträdare, utvecklar hemsidan och erbjuder fler utbildningar än tidigare. Vår ambition är också att bli bättre på att ge stöd via telefon och mejl.

God fortsättning på det nya året!

Håkan Andersson, förvaltningschef

Höjt arvode

Arvodena för ställföreträdare höjs från årsskiftet 2022–2023. Det finns flera orsaker. En är att Sveriges kommuner och regioner i ett cirkulär till kommunerna rekommenderat vissa höjningar. En annan är att arvodena är kopplade till konsumentprisindex som höjts bland annat på grund av högre inflation. Ytterligare en orsak är att förvaltningen i Stockholm valt att höja arvodena ytterligare för att kunna behålla befintliga ställföreträdare och rekrytera nya.

Förvaltningen har bland annat infört ett uppstartsarvode för nya uppdrag med 1000 kronor som kommer att betalas ut i samband med granskning av årsräkningen till de som begärt arvode.

Förvaltningen kommer också att ge ett uppstartsarvode på 500 kronor till ställföreträdare som tar över ett påbörjat uppdrag genom byte. Även dessa betalas ut i samband med granskning av årsräkning.

Individuella bedömningar av vilka insatser som utförts i enskilda ärenden ligger till grund för bedömningen av arvodets storlek. Det innebär att den generella höjningen av arvoden inte innebär någon garanti för att alla får höjt arvode. Det innebär också att förvaltningen inte i förväg kan tala om hur högt arvodet blir innan redovisningshandlingarna har granskats.

Den grundläggande principen om att ställföreträdarskap är ett ideellt uppdrag med en skälig ersättning frångås dock inte. Det är inte en lön som utgår även om arvodet nu höjs för de flesta.

Förvaltningen kommer att skicka ett brev till huvudmännen där vi bland annat informerar om att arvodena höjts och att de kommer att få en serviceenkät. Hjälp gärna till och kommunicera detta.

Inlämning av årsräkningar

Årsräkningar för 2022 ska lämnas in senast den 28 februari 2023. Har du frågor om hur man gör kan vi rekommendera förvaltningens utbildningar i redovisning under november och den instruktionsfilm som finns på förvaltningens webbsida. Klicka på länken för att ta dig dit.

Skicka in årsräkningar med originalunderskrift

Det är inte möjligt att skicka årsredovisningar från system som används av andra kommuner där årsredovisningar undertecknats elektroniskt.

Använd Stockholms stads redogörelseblankett för 2023. Du kan inte använda redogörelseblanketter från andra kommuner. Använd årets blankett. Inte någon gammal sparad. Detta för att undvika att behöva komplettera uppgifter som kanske saknas.

Vi vill understryka vikten av att tydligt och konkret beskriva i årsredovisningen/redogörelsen om man vidtagit extra ordinära insatser som kan ligga till grund för höjt arvode.

Det finns möjlighet att ansöka om individuellt tillägg från socialtjänsten

Om din huvudman har avgiftsbelagda insatser från socialtjänsten för exempelvis hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller dagverksamhet kan det föreligga rätt till ett individuellt tillägg. Individuellt tillägg kan medges för varaktigt fördyrande levnadsomkostnader, såsom kostnad för en god man eller förvaltare, och utökar din huvudmans minimibelopp vilket kan reducera dennes avgift. På nedanstående länk kan du beräkna huvudmannens preliminära avgift. Vid ytterligare frågor kan du kontakta den stadsdelsförvaltning som din huvudman tillhör.

Merkostnadsersättning

Den som har extra kostnader på grund av en funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning av försäkringskassan.

Merkostnadsersättning kan man få om man

  • har en funktionsnedsättning som kan antas vara i minst ett år
  • har merkostnader på minst 13 125 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning
  • har fyllt 18 år och inte har någon underhållsskyldig förälder
  • är försäkrad i Sverige.

Vill du veta mer om assistansersättning och merkostnadsersättning?

Är du ställföreträdare för en person som har assistansersättning eller merkostnadsersättning? Välkommen till ett webbsänt seminarium där försäkringskassan berättar mer om vad som är viktigt för dig att ha koll på. Försäkringskassan kommer att fokusera på tre områden:

  • Regelverket för assistansersättning – lite mer specifikt vad gäller ” underskrift på heder och samvete på räkning”.
  • Regelverket för merkostnadsersättning – lite mer specifikt vad som kan räknas som en merkostnad, arvodesbeslut, samt förmånstid och gränsvärde för olika nivåer av ersättning.
  • Skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden – vad innebär det?

Seminariet ges vid två tillfällen, onsdagen den 25 januari klockan 15.30–17.00 eller tisdag den 31 januari klockan 15.30–17.00. Innehållet är detsamma i båda seminarierna. Seminariet sker via Skype, inloggningslänk kommer via e-post några dagar innan seminariet.

Antal deltagare är begränsat så anmäl dig gärna så snart du kan men senast fredagen den 20 januari.

Bankärenden för annans räkning

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som verkar för utveckling av det svenska bankväsendet. Bankföreningen företräder banker verksamma i Sverige och har idag 32 medlemsbanker.

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. Bankföreningen har samlat mycket information, som riktar sig till bland annat gode män och förvaltare samt föräldrar som hanterar barns tillgångar. Läs mer på Bankföreningens hemsida.

Bankärenden för annans räkning, Svenska Bankföreningens webbplats

Webbsändningar om hur du ska upprätta din huvudmans eller omyndiges årsräkning och redogörelse

Det finns en webbsändning för utomstående gode män, förvaltare och förordnad förmyndare samt en webbsändning för anhöriga som är god man, förvaltare och förmyndare. Du kan se webbsändningarna fram till den 28 februari 2023 när din årsräkning ska vara inlämnad hos förvaltningen.

Klicka på knapparna nedanför för att komma åt och se webbsändningarna.

Webbsändning hur du som utomstående gode män, förvaltare och förordnad förmyndare upprättar din huvudmans eller omyndiges årsräkning och redogörelse.

Gå en kurs under våren!

Du har fortfarande möjligheten att anmäla dig till vårens kurser hos några av stadens studieförbund. Kurserna riktar sig till både nya och mer erfarna ställföreträdare som vill ta chansen att fördjupa sina kunskaper och träffa andra med samma intresse och engagemang.

Läs mer och anmäl dig hos studieförbunden:

ABF Stockholm
Startdatum 7 mars
Grundkurs för gode män: med fokus på att stödja huvudmän med svår ekonomi och skulder.

Folkuniversitetet
Startdatum 19 april
Fördjupningskurs med fokus på ekonomi (förvalta egendom) och juridik (bevaka rätt)

Stockholms stads webbsida för ställföreträdare

Du vet väl att du kan hitta mycket information som rör ditt uppdrag på stadens webbsida.

Klicka på länken för att komma dit:

Tillfälliga tidsbegränsade godmansuppdrag

Vi söker personer för tillfälliga och tidsbegränsade godmansuppdrag. Du behöver ha livserfarenhet och vara rättrådig samt kunna bevaka din huvudmans rätt i kontakt med myndigheter.

Det kan vara ett uppdrag för en specifik rättshandling där en person behöver hjälp av en god man i en situation när personen inte förstår att ta ställning till sina intressen. Det kan handla om att sälja en bostad eller att bevaka personens intressen i ett dödsbo. När rättshandlingen är utförd och redovisad till oss upphör uppdraget.

Det kan också vara ett uppdrag där en ställföreträdare har motstridiga intressen gentemot sin huvudman. God man hamnar i en situation där hen ska rättshandla för sin huvudman och sig själv – det uppstår en jävssituation. Det behövs i dessa situationer en utomstående god man. Vanliga situationer är om en god man och huvudman blir delägare i samma dödsbo eller är delägare i samma fastighet och den ska säljas.

Det kan också vara ett uppdrag som god man för bortavarande. Den här sortens godmanskap är allra vanligast i dödsbon. Många gånger kan det i ett dödsbo vara en känd arvinge men att det saknas kontaktuppgifter eller att namn saknas. I andra fall kan det vara troligt att det finns arvingar men att kännedom saknas. Då behöver en god man utses som bevakar dessa personers intressen i dödsboet. Utgångspunkten i den fortsatta hanteringen av dödsboet är att dessa personer finns.

Klicka på eller kopiera länken för att skicka e-post till oss:

overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Har du frågor

Kontakta Kontaktcenter:

Måndag–torsdag 08.00–16.30 (maj–augusti 08.00–16.00)

Fredag 08.00–16.00 (maj–augusti 08.00–15.00)

Telefon: 08-508 29 700
E-post: godman@stockholm.se

Uppdaterad