Nyhetsbrev 9, oktober 2021

Nu påbörjas en successiv återgång i takt med att fler blir vaccinerade mot covid-19 och smittspridningen minskar.

Överförmyndarförvaltningen har genomfört en enkät till huvudmän och en till ställföreträdare. Där har förvaltningen bland annat ställt frågor som rör hur pandemin har hanterats. En del har råkat väldigt illa ut. En del har haft svårt att besöka sina huvudmän och några har inte varit helt digitaliserade och därför haft en del problem. Enkätsvaren tyder dock på att de allra flesta tack vare en del extra arbete och anpassning har klarat sitt ställföreträdaruppdrag bra trots pandemin.

Även överförmyndarförvaltningen har tack vare ändrade arbetssätt klarat att upprätthålla verksamheten. Nu hoppas vi att så många som möjligt vaccinerar sig för allas bästa.

Med vänlig hälsning
Håkan Andersson, förvaltningschef

Resultat från serviceenkät till huvudmän

Överförmyndarförvaltningen har för första gången skickat ut en serviceenkät till en del huvudmän. Förvaltningen är medveten om att många huvudmän inte kunde svara på enkäten och att det därför finns ett systematiskt bortfall. Det går därför inte att dra statistiskt säkerställda slutsatser av svaren.

Vi vill ändå nämna att vi fick in 208 svar och av dem

  • instämmer 163 helt eller till stor del i påståendet att ”Jag är nöjd med hur min god man/förvaltare hjälper mig i sitt uppdrag”
  • instämmer 138 helt eller till stor del i påståendet att ”Min god man/förvaltare och jag pratar med varandra om min ekonomi så att jag känner till min ekonomiska situation”
  • instämmer 166 helt eller till stor del i påståendet att ”Jag förstår vad min god man/förvaltare ska hjälpa mig med”.

Enkätsvaren kommer nu att analyseras och ligga till grund för det fortsatta förändringsarbetet på överförmyndarförvaltningen.

Resultat från serviceenkät till ställföreträdare

Överförmyndarförvaltningen har 2021 för andra gången skickat ut en serviceenkät till ställföreträdare. Svaren ligger till grund för arbetet med att förbättra servicen. Som tillsynsmyndighet har förvaltningen en uppgift i att kontrollera, vitesförelägga och entlediga ställföreträdare vilket påverkar graden av nöjdhet.

1 366 ställföreträdare svarade på enkäten. Jämfört med föregående enkät som skickades ut år 2018 är ställföreträdarna nu mer nöjda med hur ställföreträdarskapet fungerar.

Några exempel på svar:

  • 62 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att ”Totalt sett är jag nöjd med servicen från överförmyndarförvaltningen”. 10 procent skriver att man inte kan bedöma det.
  • 52 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att ”Det är lätt att komma i kontakt med förvaltningen”. 16 procent kan inte bedöma det.
  • 62 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att ”Jag blir mött med respekt när jag tar kontakt med överförmyndarförvaltningen”. 16 procent kan inte bedöma det.
  • 91 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att ”Jag är införstådd med vilka regler som finns för mitt uppdrag och vilket ansvar jag har”.
  • 81 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att ”Jag informerar min huvudman om vilka åtgärder jag vidtar för dennes räkning”.

I enkätens kommentarsfält har ställföreträdarna lämnat både positiv och negativ kritik till överförmyndarförvaltningen och kommit med förslag på förändringar.

Enkätsvaren kommer nu att analyseras och ligga till grund för det fortsatta förändringsarbetet på överförmyndarförvaltningen.

Enkät från IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vänt sig till överförmyndarförvaltningen för att få hjälp med att vidareförmedla en enkät till godemän och förvaltare som ett led i en nationell tillsyn.

IVO ska genomföra en tillsyn av gruppbostäder enligt kapitel 9 § 9 lagen om särskild service (LSS). Områden som ska granskas är om det förekommer begränsningsåtgärder av något slag eller kränkningar riktade mot de boende och vad orsaker till detta kan vara. Som en del i urvalsprocessen av boenden för tillsyn kommer IVO att använda sig av enkäter bland annat till godemän och förvaltare med frågor om hur det är på boendet där deras huvudman bor.

Överförmyndarförvaltningen skickar inga kontaktuppgifter om huvudmän och ställföreträdare till IVO. Enkäten skickas istället ut av överförmyndarförvaltningen.

Enkäten är i skrivande stund genomförd.

Om du har frågor om enkäten kan du vända dig till IVO.

E-post: tillsynLSS.mitt@ivo.se

Avtal gällande huvudmannens gemensamma utgifter för hushållskostnad

Om din huvudman är sammanboende med hustru/sambo/förälder/barn eller med dig själv och har gemensamma utgifter för boende, telefon, elräkningar, mat och så vidare blir det svårt att hålla isär kostnaderna. För att underlätta för din redovisning och för överförmyndarens granskning har vi infört en ny regel där du ska upprätta ett avtal som reglerar dessa kostnader.

Du räknar ut hur mycket din huvudman ska bidra med varje månad för de gemensamma kostnaderna. Samma summa förs då månatligen över från det konto som du som ställföreträdare disponerar (transaktionskontot) till den personen i hushållet som betalar de gemensamma räkningarna.

När du har skickat in avtalet/överenskommelsen till överförmyndaren behöver du inte längre redovisa alla olika utgiftsposter gällande de gemensamma kostnaderna i årsräkningen. Du summerar endast hur mycket huvudmannen har betalat under året enligt avtalet/överenskommelsen.

Om det är makar som delar hushåll finns ett ömsesidigt försörjningsansvar som kan innebära att den ena av makarna bidrar med mer pengar varje månad till den gemensamma budgeten. Konsumentverket har gjort budgetförslag för vad olika hushållsposter kan kosta. Använd gärna denna när du upprättar avtalet.

Är det så att du är ställföreträdare och samtidigt den som huvudmannen delar hushåll med behövs det oftast en utomstående tillfällig god man som kan se till att avtalet blir rättvist för huvudmannen. Den tillfällige gode mannen förordnas endast för att upprätta detta avtal och sen avslutas detta uppdrag.

Gode män för tillfälliga uppdrag som är tidsbegränsade

Vi söker personer för tillfälliga och tidsbegränsade godmansuppdrag. Du behöver ha livserfarenhet och vara rättrådig samt kunna bevaka din huvudmans rätt i kontakt med myndigheter.

Det kan vara ett uppdrag för en specifik rättshandling där en person behöver hjälp av en god man i en situation när personen inte förstår att ta ställning till sina intressen. Det kan handla om att sälja en bostad eller att bevaka personens intressen i ett dödsbo. När rättshandlingen är utförd och redovisad till oss upphör uppdraget.

Det kan också vara ett uppdrag där en ställföreträdare har motstridiga intressen gentemot sin huvudman. God man hamnar i en situation där hen ska rättshandla för sin huvudman och sig själv – det uppstår en jävssituation. Det behövs i dessa situationer en utomstående god man. Vanliga situationer är om en god man och huvudman blir delägare i samma dödsbo eller om ni är delägare i samma fastighet och den ska säljas.

Det kan också vara ett uppdrag som god man för bortavarande. Den här sortens godmanskap är allra vanligast i dödsbon. Många gånger kan det i ett dödsbo vara en känd arvinge men att det saknas kontaktuppgifter eller att namn saknas. I andra fall kan det vara troligt att det finns arvingar men att kännedom saknas. Då behöver en god man utses som bevakar dessa personers intressen i dödsboet. Utgångspunkten i den fortsatta hanteringen av dödsboet är att dessa personer finns.

Du kommer att få information och utbildning.

Anmäl ditt intresse till överförmyndarförvaltningen.

E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Vi söker fler ställföreträdare

Vi behöver få in nya ställföreträdare även till uppdrag som inte är tidsbegränsade. Så känner du någon som du tror skulle passa för uppdraget kan du hänvisa till länken nedan. Första steget är att man får göra ett webbtest. Efter godkänt webbtest kan man lämna in en intresseanmälan. Först då inleds rekryteringsprocessen med en bakgrundkontroll.

Förvaltningen kontrollerar att man inte har betalningsanmärkningar och inte finns i belastningsregistret. Därefter ska man delta på en tretimmars introduktion och sedan gör förvaltningen en bedömning av om man är lämplig. Den som inte varit ställföreträdare tidigare brukar börja med ett eller två uppdrag.

Dålig annons

En juristbyrå hade en annons i Svenska Dagbladet och några andra tidningar där de skrev ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på min gode man”. Syftet var att sälja juridisk rådgivning kring tecknandet av framtidsfullmakter. Överförmyndarförvaltningen skrev till verkställande direktören och klagade på annonsen. ”Det är fel att misstänkliggöra landets cirka 121 000 ställföreträdare på det sättet”. Den verkställande direktören svarade och bad om ursäkt.

Granskning av årsredovisningar

Överförmyndarförvaltningen arbetar med att granska de årsredovisningar som skickats in för räkenskapsåret 2020. Omkring 90 procent av dessa är nu färdiggranskade. 

Årsredovisningarna granskas i huvudsak i den ordning de inkommer och årsredovisningar där arvode begärs granskas först. Granskningen av en del årsredovisningar tar längre tid därför att de är uttagna genom stickprovskontroller för djupgranskning, en del tar längre tid att granska därför att uppgifter saknas eller är otydliga och därför kräver kompletteringar.

Tre instruktionsfilmer för ställföreträdare

Nu finns det tre instruktionsfilmer som riktar sig till ställföreträdare. De handlar om hur det är att vara god man och förvaltare, hur en årsräkning ska fyllas i och hur en förteckning ska fyllas i.

Hitta mer information på Stockholms stads webb

Du hittar mycket information på överförmyndarförvaltningens webb. Där finns bland annat ett sakregister med information från A till Ö. 

Utbildningar

Ett antal olika utbildningar både i digital och i fysisk form planeras under 2022. Mer information om utbildningar skickas senare. Är det något som du tycker förvaltningen borde ordna utbildningar i så meddela det i ett mejl till överförmyndarförvaltningen.

E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Insatskatalogen

I Insatskatalogen kan du söka efter och hitta insatser som ger hjälp till alla personer som behöver stöd av samhällets välfärd.

Insatser kan vara olika aktiviteter som hjälper dig med sådant som hälsa, skola eller att hitta arbete. Insatser kan också vara andra typer av hjälp till dig, som råd och stöttning med olika problem som du vill lösa.

Insatskatalogen görs av samordningsförbunden som är offentliga organisationer och det betyder att de finns till för Sveriges befolkning. De fungerar som mötesplatser för kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården i Sveriges regioner.

Stockholms läns god mans- och förvaltarförening

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Deras uppgift är att informera och utbilda medlemmar samt bevaka ställföreträdares rättigheter.

Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på ditt uppdrag som godman/förvaltare. Mer information finns på föreningens webbplats.

Har du frågor?

Kontakta Kontaktcenter:

  • Måndag–torsdag: 08.00–16.30 (maj–augusti 08.00–16.00)
  • Fredag: 08.00–16.00 (maj–augusti 08.00–15.00)

Telefon: 08-508 29 700
E-post: kc.overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad