Nyhetsbrev 11, februari 2022

Detta nyhetsbrev riktar sig till ställföreträdare som har uppdrag i Stockholms stad.

Överförmyndarförvaltningen har under vintern genomfört två kampanjer för att rekrytera nya ställföreträdare. Vi har fått in många anmälningar och nu genomförs lämplighetsprövningar och kurser varje vecka.

Det är roligt att vi hittar nya personer som är villiga att ta på sig detta viktiga samhällsuppdrag som betyder så mycket för våra huvudmän. Vi har dock redan väldigt många bra ställföreträdare som gör en fantastisk insats.

Det är därför inte bara så att vi söker nya utan det är även så att det finns utrymme för befintliga ställföreträdare som vill ta fler uppdrag. Är du en av dem så är det bara att kontakta oss.

Med vänlig hälsning
Håkan Andersson, förvaltningschef

Årsräkning 2021

Årsräkningen och redogörelsen ska vara inlämnade senast den 28 februari 2022.

Du skickar den till

Stockholms överförmyndarförvaltning
Box 41
162 11 Vällingby

Överförmyndarförvaltningens och Svenska Bostäders gemensamma reception hittar du på Vällingbyplan 2 i Vällingby centrum. Receptionen har öppet måndag–onsdag klockan 08.00–16.30 och fredagar klockan 08.00–14.00. Överförmyndarförvaltningen har en brevlåda bredvid entrén.

Det ligger en film på webben om hur du fyller i en årsredovisning. Där finns även annan bra information.

Överförmyndarförvaltningen svarar gärna på frågor men hjälper inte till att fylla i blanketterna. Det går inte att boka tid för att komma till förvaltningen och få hjälp med att fylla i årsredovisningen och andra redovisningshandlingar.

Gör en kopia av din årsräkning innan du skickat originalet. Du behöver en kopia att utgå ifrån vid nästa redovisning och att ha en kopia kan även vara bra för det fall din årsräkning kommer bort i posten då du lättare kan skicka en ny. Kvitton ska skickas in som kopia och du sparar originalen.

Ju mer komplett din årsräkning är när den når oss, desto snabbare kan granskningen ske då vi inte behöver begära in kompletterande uppgifter eller underlag. 

Anstånd att lämna in redovisning senare lämnas endast om starka skäl finns som till exempel sjukhusvistelse eller läkarintyg. 

Den som inte lämnar in årsredovisning och redogörelse i tid riskerar att vitesföreläggas och att bli entledigad från uppdraget. Det beror på att årsredovisningen och redogörelsen utgör ett viktigt underlag för överförmyndarförvaltningens tillsyn.

Förvaltningen har till uppgift att kontrollera att huvudmannen får den hjälp och det stöd hen behöver och att ekonomiska medel ska hanteras på rätt sätt.

Höjd sjukersättning

Betalningsansvaret för arvodeskostnaden ligger i första hand hos huvudmannen om hen har tillräckligt stor inkomst eller förmögenhet. Där huvudmannen inte kan betala övergår betalningsansvaret till staden.

Med anledning av att garantinivån i sjukersättning och aktivitetsersättning i januari 2022 höjdes från 2,53 till 2,78 gånger prisbasbeloppet, kommer fler huvudmän än tidigare att bli betalningsansvariga för sina ställföreträdares arvoden.

Huvudmän som tidigare legat under gränsen för att själv stå för arvodet kommer nu att kunna bli betalningsansvariga. Detta kommer inte att påverka årets arvode gällande årsräkningar eftersom dessa grundar sig på 2021 års inkomst men det påverkar sluträkningar och 2022 års årsräkningar.

Det är viktigt att ställföreträdarna ansöker om merkostnadsersättning från Försäkringskassan om huvudmannen är under 65 år och har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning som överstiger beloppsgränsen för merkostnadsersättning.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på överförmyndarförvaltningen.

Uppdaterad